สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
14.88
0.00
14.88
100.00
100.00
4
0.46
0.00
0.46
100.00
100.00
รวม
15
15.34
0.00
15.34
100.00
100.00