สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
9.66
0.50
2.90
2
0.12
0.10
0.02
28.00
รวม
7
9.78
0.60
2.93
29.91
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง