สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
14.76
0.78
11.46
77.62
88.00
-10.38
4
0.46
0.00
0.46
99.78
79.00
20.78
รวม
15
15.22
0.78
11.92
78.30
88.00
-9.70