สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
14.47
0.16
8.76
60.54
4
0.46
0.00
0.12
26.67
รวม
14
14.94
0.16
8.89
59.49
55.00