สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
10.84
0.10
2.30
21.20
30.00
-8.80
17
8.08
0.00
0.13
1.65
19.00
-17.35
รวม
22
18.93
0.10
2.43
12.85
30.00
-17.15