สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
13.23
0.51
8.80
66.53
80.00
-13.47
17
7.45
4.62
2.83
37.96
65.00
-27.04
รวม
22
20.68
5.14
11.63
56.23
77.00
-20.77