สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
8.32
0.11
0.80
2
0.12
0.00
0.00
14.00
รวม
6
8.44
0.11
0.80
9.52
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560