สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
12.25
0.56
6.01
2
0.12
0.00
0.12
43.00
รวม
11
12.37
0.56
6.13
49.55
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง