สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
11.65
0.11
4.46
38.25
50.00
-11.75
17
8.08
0.90
0.88
10.90
36.00
-25.10
รวม
22
19.74
1.01
5.34
27.05
46.00
-18.95