สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
รายการงบประจำ
2,500.00
1,758.00
0.00
1,758.00
742.00
70.32
รายการงบประจำ
537,459.00
387,219.00
0.00
387,219.00
150,240.00
72.05
รายการงบประจำ
413,400.00
405,779.69
93,000.00
312,779.69
100,620.31
75.66
รายการงบประจำ
11,406,426.00
10,835,334.32
366,520.00
10,468,814.32
937,611.68
91.78
รายการงบประจำ
1,495,380.00
1,443,268.00
0.00
1,443,268.00
52,112.00
96.52
รายการงบประจำ
175,600.00
172,080.00
0.00
172,080.00
3,520.00
98.00
รายการงบประจำ
264,000.00
259,202.00
0.00
259,202.00
4,798.00
98.18
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา
462,588.00
462,457.76
0.00
462,457.76
130.24
99.97
รายการงบประจำ
287,000.00
287,000.00
0.00
287,000.00
0.00
100.00
รายการงบประจำ
7,920.00
7,920.00
0.00
7,920.00
0.00
100.00
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา
40,042.00
40,042.00
0.00
40,042.00
0.00
100.00