สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
100.00
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต
99,900.00
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
100.00
ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าห
139,600.00
139,600.00
0.00
139,600.00
0.00
100.00
ปรับปรุงหลังคาอาคารสข.บ้
200,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
100.00