สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนแ
856,800.00
0.00
0.00
0.00
856,800.00
0.00
ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชน
121,900.00
0.00
0.00
0.00
121,900.00
0.00
ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชน
179,100.00
0.00
0.00
0.00
179,100.00
0.00
ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนแ
597,800.00
0.00
0.00
0.00
597,800.00
0.00
ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร
420,800.00
0.00
0.00
0.00
420,800.00
0.00
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
379,000.00
0.00
0.00
0.00
379,000.00
0.00
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการแล
2,855,000.00
0.00
0.00
0.00
2,855,000.00
0.00
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการแล
566,000.00
0.00
0.00
0.00
566,000.00
0.00
ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ
187,600.00
0.00
0.00
0.00
187,600.00
0.00
ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักป
528,900.00
0.00
0.00
0.00
528,900.00
0.00
เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้
112,200.00
0.00
0.00
0.00
112,200.00
0.00
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้
75,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
เก้าอี้แถวประชาชน4ที่นั่
64,000.00
0.00
0.00
0.00
64,000.00
0.00
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
999,000.00
0.00
0.00
0.00
999,000.00
0.00
ถังดับเพลิงแขวงทุ่งสองห้อ
12,500.00
10,000.00
0.00
10,000.00
2,500.00
80.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
85,800.00
82,350.00
0.00
82,350.00
3,450.00
95.98
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
42,300.00
41,250.00
0.00
41,250.00
1,050.00
97.52