สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ปรับปรุงหลังคาอาคารสข.บ้
201,000.00
0.00
0.00
0.00
201,000.00
0.00
ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าห
139,600.00
0.00
0.00
0.00
139,600.00
0.00
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต
99,900.00
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
100.00
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
100.00