สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต
99,900.00
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
100.00
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
100.00