สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี


โครงการ

818

งบประมาณ

1,745.87

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

79.80

เบิกจ่าย

465.71

คงเหลือ

1,280.17

ร้อยละเบิกจ่าย

26.67

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
กอ.รมน.ภาค2สย.1
1.83
0.00
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
3.88
0.00
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.50
0.00
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 (จังหวัดอุดรธานี)
0.22
0.00
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
6.28
0.00

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
17.79
0.00
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.47
0.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
22.35
0.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
3.58
0.00
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
8.14
0.00

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
3.36
0.00
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
6.28
0.00
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.50
0.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
0.04
0.00
กอ.รมน.ภาค2สย.1
1.83
0.00

หน่วย ล้านบาท