สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี


โครงการ

6891

งบประมาณ

11,438.91

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2,032.15

เบิกจ่าย

6,224.22

คงเหลือ

5,214.69

ร้อยละเบิกจ่าย

54.41

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5.45
24.79
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
16.28
29.25
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
8.56
30.69
งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
24.54
34.20
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
20.20
39.65

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
0.53
0.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
0.00
0.00
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
1.98
0.00
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
0.30
0.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
63.39
0.00

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
3.37
3.27
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
1,063.46
4.33
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
18.74
7.21
งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
394.94
8.87
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
511.33
14.77

หน่วย ล้านบาท