สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี


โครงการ

6368

งบประมาณ

11,688.68

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1,117.47

เบิกจ่าย

8,843.44

คงเหลือ

2,845.24

ร้อยละเบิกจ่าย

75.66

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5.45
39.42
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
17.70
50.52
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
39.93
53.27
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
26.11
53.48
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
18.22
55.14

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
0.68
0.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
0.23
0.00
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
0.66
0.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
3.16
0.00
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
0.06
0.00

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
3.41
5.94
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
13.94
15.42
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
1,017.02
19.02
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
12.64
32.72
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
162.45
32.79

หน่วย ล้านบาท