สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี

นำเข้าข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 2565-03-28 "เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน (รายงาน F20C)"

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO) (A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย :ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
รายจ่ายประจำ
1438
3,864.06
19.18
2,783.28
72.03
1,080.79
2,802.46
72.53
รายจ่ายลงทุน
3304
4,887.53
1,453.09
2,031.04
41.56
2,856.49
3,484.13
71.29
รวม
4742
8,751.60
1,472.27
4,814.32
55.01
3,937.28
6,286.59
71.83