งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
165.30
0.00
5.77
63
276.62
0.44
0.00
28.00
รวม
73
441.92
0.44
5.77
1.31
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง