งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
137.73
8.48
51.78
37.60
80.00
-42.40
64
270.08
59.48
136.32
50.47
65.00
-14.53
รวม
75
407.80
67.96
188.11
46.13
77.00
-30.87