งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
120.78
0.50
18.29
15.15
50.00
-34.85
59
292.31
135.15
3.07
1.05
36.00
-34.95
รวม
69
413.09
135.65
21.36
5.17
46.00
-40.83