งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
272.28
46.30
100.52
36.92
88.00
-51.08
69
256.88
18.72
209.75
81.65
79.00
2.65
รวม
79
529.15
65.02
310.27
58.63
88.00
-29.37