งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
58.62
0.00
0.44
0.75
30.00
-29.25
40
134.59
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
50
193.21
0.00
0.44
0.23
30.00
-29.77