งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
255.35
4.47
41.75
16.35
65
277.27
138.81
68.18
24.59
รวม
75
532.62
143.28
109.93
20.64
55.00