งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
256.14
99.10
135.35
52.84
52.84
74
272.93
50.20
210.47
77.11
77.11
รวม
84
529.07
149.30
345.82
65.36
65.36