งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
249.36
2.96
27.41
65
277.27
191.58
4.39
43.00
รวม
75
526.63
194.54
31.80
6.04
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง