กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
117.96
0.38
0.10
13
236.87
0.00
0.00
14.00
รวม
17
354.83
0.38
0.10
0.03
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560