กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
3.00
0.15
1.58
52.55
88.00
-35.45
20
0.00
0.00
0.00
0.00
79.00
-79.00
รวม
24
3.00
0.15
1.58
52.54
88.00
-35.46