กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
7.77
0.30
1.41
18.09
80.00
-61.91
23
44.15
0.00
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
28
51.92
0.30
1.41
2.71
77.00
-74.29