กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.50
0.38
0.12
8.29
30.00
-21.71
13
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
18
1.50
0.38
0.12
8.29
30.00
-21.71