กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
3.00
0.38
1.18
39.28
20
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
24
3.00
0.38
1.18
39.28
55.00