กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
15.74
0.23
0.61
3.88
50.00
-46.12
23
36.12
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
28
51.86
0.23
0.61
1.18
46.00
-44.82