กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
15.29
0.08
0.92
20
0.00
0.00
0.00
43.00
รวม
24
15.29
0.08
0.92
5.99
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง