กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
3.39
0.30
2.64
77.72
77.72
25
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
29
3.41
0.30
2.64
77.31
77.31