กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
79.22
0.23
0.56
13
69.58
0.00
0.00
28.00
รวม
17
148.80
0.23
0.56
0.37
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง