วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
14.86
0.00
12.68
2
1.05
0.00
0.98
43.00
รวม
24
15.91
0.00
13.66
85.84
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง