วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
15.24
0.00
9.37
61.47
50.00
11.47
2
3.50
0.00
3.47
99.07
36.00
63.07
รวม
19
18.74
0.00
12.83
68.49
46.00
22.49