วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
28
30.64
0.00
19.35
63.15
80.00
-16.85
2
3.50
0.00
3.47
99.07
65.00
34.07
รวม
30
34.14
0.00
22.82
66.83
77.00
-10.17