วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
12.65
0.00
9.98
2
1.05
0.93
0.05
28.00
รวม
17
13.70
0.93
10.03
73.23
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง