วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
32
39.26
0.00
39.21
99.87
99.87
2
0.98
0.00
0.98
100.00
100.00
รวม
34
40.24
0.00
40.19
99.88
99.88