วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
11.14
0.00
5.12
46.00
30.00
16.00
1
1.50
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
10
12.64
0.00
5.12
40.54
30.00
10.54