วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
26
29.02
0.01
19.17
66.05
2
1.05
0.00
0.98
92.88
รวม
28
30.08
0.01
20.15
66.99
55.00