วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
30
34.76
0.00
28.82
82.89
88.00
-5.11
2
1.05
0.00
0.98
92.88
79.00
13.88
รวม
32
35.82
0.00
29.79
83.19
88.00
-4.81