สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
7.61
0.00
5.14
67.50
3
0.42
0.00
0.39
94.46
รวม
15
8.03
0.00
5.53
68.89
55.00