สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
8.35
0.00
8.35
100.00
100.00
3
0.42
0.00
0.42
100.00
100.00
รวม
15
8.77
0.00
8.77
100.00
100.00