สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
7.96
0.00
7.09
89.14
88.00
1.14
3
0.42
0.00
0.42
100.00
79.00
21.00
รวม
15
8.37
0.00
7.51
89.67
88.00
1.67