สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
5.14
0.00
3.15
61.30
50.00
11.30
1
0.12
0.00
0.12
100.00
36.00
64.00
รวม
11
5.25
0.00
3.26
62.15
46.00
16.15