สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
4.18
0.00
2.38
1
0.39
0.39
0.00
28.00
รวม
12
4.57
0.39
2.38
52.07
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง