สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
4.60
0.00
1.42
30.92
30.00
0.92
1
0.13
0.00
0.12
88.46
19.00
69.46
รวม
11
4.73
0.00
1.54
32.50
30.00
2.50