สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
4.27
0.00
3.79
1
0.39
0.00
0.39
43.00
รวม
13
4.67
0.00
4.18
89.65
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง