สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
9.32
0.00
6.67
71.58
80.00
-8.42
1
0.12
0.00
0.12
100.00
65.00
35.00
รวม
11
9.44
0.00
6.79
71.93
77.00
-5.07