สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
75,000.00
59,600.00
0.00
59,600.00
15,400.00
79.47
รายการงบประจำ
243,276.00
199,465.00
0.00
199,465.00
43,811.00
81.99
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
22,120.00
20,120.00
0.00
20,120.00
2,000.00
90.96
รายการงบประจำ
319,856.00
294,736.00
0.00
294,736.00
25,120.00
92.15
รายการงบประจำ
786,034.98
724,468.96
0.00
724,468.96
61,566.02
92.17
รายการงบประจำ
348,203.00
322,703.00
0.00
322,703.00
25,500.00
92.68
รายการงบประจำ
1,132,725.04
1,106,523.48
0.00
1,106,523.48
26,201.56
97.69
รายการงบประจำ
33,780.00
33,480.00
0.00
33,480.00
300.00
99.11
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบร
2,212.00
2,212.00
0.00
2,212.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎ
5,800.00
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00
100.00
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
51,270.00
51,270.00
0.00
51,270.00
0.00
100.00
รายการงบประจำ
5,155,120.00
5,381,960.00
0.00
5,381,960.00
-226,840.00
104.40