สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
รายการงบประจำ
231,286.00
117,944.00
0.00
117,944.00
113,342.00
50.99
รายการงบประจำ
15,600.00
9,100.00
0.00
9,100.00
6,500.00
58.33
รายการงบประจำ
315,940.00
188,999.00
0.00
188,999.00
126,941.00
59.82
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎ
8,700.00
5,800.00
0.00
5,800.00
2,900.00
66.67
รายการงบประจำ
4,894,720.00
3,350,520.00
0.00
3,350,520.00
1,544,200.00
68.45
รายการงบประจำ
1,053,538.04
737,856.08
0.00
737,856.08
315,681.96
70.04
รายการงบประจำ
785,102.98
591,685.96
0.00
591,685.96
193,417.02
75.36
รายการงบประจำ
169,466.00
134,466.00
0.00
134,466.00
35,000.00
79.35
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
75,000.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบร
2,212.00
2,212.00
0.00
2,212.00
0.00
100.00
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
19,000.00
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
100.00
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
49,900.00
49,900.00
0.00
49,900.00
0.00
100.00