สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
4.94
0.00
3.40
68.82
80.00
-11.18
2
0.87
0.00
0.71
82.08
65.00
17.08
รวม
18
5.81
0.00
4.11
70.79
77.00
-6.21