สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
4.50
0.00
1.58
35.10
50.00
-14.90
1
0.71
0.00
0.71
100.00
36.00
64.00
รวม
17
5.21
0.00
2.29
43.95
46.00
-2.05