สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
3.76
0.00
1.23
รวม
14
3.76
0.00
1.23
32.83
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง