สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
3.21
0.00
0.79
24.62
30.00
-5.38
1
0.71
0.00
0.71
100.00
19.00
81.00
รวม
14
3.92
0.00
1.50
38.28
30.00
8.28