สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
8.72
0.00
8.61
98.70
98.70
3
0.02
0.00
0.02
100.00
100.00
รวม
23
8.74
0.00
8.63
98.71
98.71