สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
4.02
0.00
2.23
3
0.02
0.00
0.00
43.00
รวม
18
4.04
0.00
2.23
55.13
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง