สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
5.19
0.00
2.95
56.82
3
0.02
0.00
0.02
100.00
รวม
18
5.21
0.00
2.97
57.00
55.00