สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
9.83
0.00
6.46
65.79
88.00
-22.21
3
0.02
0.00
0.02
100.00
79.00
21.00
รวม
21
9.85
0.00
6.49
65.86
88.00
-22.14