กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
4.57
0.02
4.02
รวม
14
4.57
0.02
4.02
88.06
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง