กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
2.62
0.00
0.17
6.30
30.00
-23.70
รวม
14
2.62
0.00
0.17
6.30
30.00
-23.70