กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
2.88
0.00
1.52
52.97
50.00
2.97
รวม
14
2.88
0.00
1.52
52.97
46.00
6.97