กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
4.79
0.00
3.35
69.83
80.00
-10.17
รวม
16
4.79
0.00
3.35
69.83
77.00
-7.17