กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.54
0.12
4.49
80.98
รวม
14
5.54
0.12
4.49
80.98
55.00