กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
4.57
0.02
0.95
รวม
14
4.57
0.02
0.95
20.89
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง