กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
5.56
0.05
5.45
97.95
88.00
9.95
รวม
15
5.56
0.05
5.45
97.95
88.00
9.95