กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
5.55
0.00
5.55
100.00
100.00
รวม
15
5.55
0.00
5.55
100.00
100.00