กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
การจัดตั้งชุมชนปรองดองสมาน
819,540.00
0.00
0.00
0.00
819,540.00
0.00
การสื่อมวลชนสัมพันธ์
39,430.00
0.00
0.00
0.00
39,430.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข
24,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
การสร้างความรักความสามัคค
1,922,500.00
153,800.00
0.00
153,800.00
1,768,700.00
8.00
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
93,798.00
31,266.00
0.00
31,266.00
62,532.00
33.33
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
146,800.00
77,600.00
0.00
77,600.00
69,200.00
52.86
รายการงบประจำ
634,983.00
472,875.36
40,500.00
432,375.36
202,607.64
68.09
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
494,400.00
370,800.00
0.00
370,800.00
123,600.00
75.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
76,875.00
76,875.00
0.00
76,875.00
0.00
100.00
โครงการประสานงานเพื่อการป้
56,236.00
56,236.00
0.00
56,236.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการประสานงานด้
121,400.00
121,400.00
0.00
121,400.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
100.00
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
75,850.00
75,850.00
0.00
75,850.00
0.00
100.00
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
56,236.00
56,236.00
0.00
56,236.00
0.00
100.00