กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
การสร้างความรักความสามัคค
1,922,500.00
1,922,500.00
0.00
1,922,500.00
0.00
100.00
โครงการประสานงานเพื่อการป้
112,472.00
112,472.00
0.00
112,472.00
0.00
100.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
153,750.00
153,750.00
0.00
153,750.00
0.00
100.00
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
140,697.00
140,697.00
0.00
140,697.00
0.00
100.00
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
644,400.00
644,400.00
0.00
644,400.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
210,200.00
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการประสานงานด้
121,400.00
121,400.00
0.00
121,400.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
100.00
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
75,850.00
75,850.00
0.00
75,850.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
100.00
รายการงบประจำ
1,144,597.46
1,144,597.46
0.00
1,144,597.46
0.00
100.00
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แล
28,660.00
28,660.00
0.00
28,660.00
0.00
100.00
การสื่อมวลชนสัมพันธ์
39,430.00
39,430.00
0.00
39,430.00
0.00
100.00
การจัดตั้งชุมชนปรองดองสมาน
819,540.00
819,540.00
0.00
819,540.00
0.00
100.00
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
112,472.00
112,472.00
0.00
112,472.00
0.00
100.00