กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
การจัดตั้งชุมชนปรองดองสมาน
819,540.00
445,440.00
0.00
445,440.00
374,100.00
54.35
รายการงบประจำ
1,164,626.00
828,138.62
120,500.00
707,638.62
456,987.38
60.76
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
153,750.00
107,955.00
0.00
107,955.00
45,795.00
70.21
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
644,400.00
494,400.00
0.00
494,400.00
150,000.00
76.72
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
140,697.00
113,038.00
0.00
113,038.00
27,659.00
80.34
การสร้างความรักความสามัคค
1,922,500.00
1,922,500.00
0.00
1,922,500.00
0.00
100.00
โครงการประสานงานเพื่อการป้
112,472.00
112,472.00
0.00
112,472.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
210,200.00
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการประสานงานด้
121,400.00
121,400.00
0.00
121,400.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
100.00
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
75,850.00
75,850.00
0.00
75,850.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข
24,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
100.00
การสื่อมวลชนสัมพันธ์
39,430.00
39,430.00
0.00
39,430.00
0.00
100.00
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
112,472.00
112,472.00
0.00
112,472.00
0.00
100.00