กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
การสานไทยใจหนี่งเดียวสร้าง
534,130.00
0.00
0.00
0.00
534,130.00
0.00
การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็
60,660.00
0.00
0.00
0.00
60,660.00
0.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
174,400.00
0.00
0.00
0.00
174,400.00
0.00
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
53,680.00
0.00
0.00
0.00
53,680.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
110,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
99,200.00
9,840.00
0.00
9,840.00
89,360.00
9.92
การเสริมสร้างความรักความสา
729,750.00
291,900.00
0.00
291,900.00
437,850.00
40.00
รายการงบประจำ
630,483.00
292,361.81
0.00
292,361.81
338,121.19
46.37
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
45,200.00
39,210.00
0.00
39,210.00
5,990.00
86.75
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
45,125.00
45,125.00
0.00
45,125.00
0.00
100.00
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
220,200.00
220,200.00
0.00
220,200.00
0.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
100.00
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
70,649.00
70,649.00
0.00
70,649.00
0.00
100.00