รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
7010354001000000
รายการงบประจำ
6111200
93,352,938.00
30,176,067.00
59,065,702.15
0.00
7010354002000000
รายการงบประจำ
6111200
16,350,278.00
4,930,940.00
10,595,148.00
0.00
7010354003000000
รายการงบประจำ
6111200
14,630,000.00
1,600,800.00
11,621,560.00
0.00
7010354014009000
รายการงบประจำ
6111200
52,602,317.00
47,005,310.00
2,437,303.50
0.00
7010354016009000
รายการงบประจำ
6111200
9,789,160.00
6,769,000.00
2,471,974.00
0.00
7010354017009000
รายการงบประจำ
6111200
26,564,720.00
1,804,249.00
15,392,481.53
0.00
7010362008000000
รายการงบประจำ
6111200
22,451,500.00
0.00
21,857,342.00
0.00
7010362010000000
รายการงบประจำ
6111200
10,000,000.00
5,919,999.00
2,408,735.80
0.00
7010354001110000
เครื่องผสมอาหารสัตว์(ผสมฟ
6111310
619,000.00
0.00
619,000.00
0.00
7010354001110000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001110000
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิ
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001110000
ถังสนามขนาด2ลิตร
6111310
192,000.00
0.00
192,000.00
0.00
7010354001110000
รถแทรคเตอร์เครื่องยนต์ดีเ
6111310
850,000.00
0.00
850,000.00
0.00
7010354001110000
เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว
6111310
255,000.00
0.00
255,000.00
0.00
7010354001110000
เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว
6111310
255,000.00
0.00
255,000.00
0.00
7010354001110000
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสความจ
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001110000
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคว
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001110010
ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาด3
6111310
235,000.00
0.00
235,000.00
0.00
7010354001110010
เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว
6111310
196,800.00
0.00
196,800.00
0.00
7010354001110010
ซองบังคับสัตว์เคลื่อนที่
6111310
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
7010354001110010
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุป
6111310
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
7010354001110010
ถังเก็บน้ำเชื้อขนาด22ลิ
6111310
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
7010354001110010
เครื่องคัดแยกคุณภาพมะม่วง
6111310
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
7010354001110010
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001110010
จอLEDขนาด65นิ้ว
6111310
57,000.00
0.00
57,000.00
0.00
7010354002120000
เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือ
6111310
4,993,000.00
0.00
4,993,000.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6111320
4,645,000.00
0.00
4,645,000.00
0.00
7010354001410000
ก่อสร้างโรงเรือนตากข้าวอิน
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001410000
จัดทำและติดตั้งป้ายแนะนำแห
6111320
990,000.00
0.00
986,700.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6111320
5,168,000.00
0.00
5,168,000.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกท
6111320
4,200,000.00
0.00
4,200,000.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6111320
5,004,500.00
0.00
5,004,500.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านก
6111320
4,800,000.00
0.00
4,800,000.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านค
6111320
6,310,000.00
0.00
6,310,000.00
0.00
7010354001410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านด
6111320
3,780,000.00
0.00
3,780,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6111320
3,822,000.00
0.00
3,822,000.00
0.00
7010354001410010
ก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุข้
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6111320
4,567,000.00
0.00
4,567,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6111320
4,590,000.00
0.00
4,590,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเ
6111320
6,400,000.00
0.00
6,400,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านส
6111320
4,010,000.00
0.00
4,010,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช
6111320
4,949,000.00
0.00
4,949,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6111320
6,520,900.00
0.00
6,520,900.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6111320
3,900,000.00
0.00
3,900,000.00
0.00
7010354001410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6111320
4,146,000.00
0.00
4,146,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านส
6111320
4,020,000.00
0.00
4,020,000.00
0.00
7010354001410020
จัดทำและติดตั้งป้ายแนะนำแห
6111320
990,000.00
0.00
986,500.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6111320
4,705,000.00
0.00
4,705,000.00
0.00
7010354001410020
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษ
6111320
1,026,000.00
0.00
1,026,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6111320
4,149,000.00
0.00
4,149,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านส
6111320
3,688,000.00
0.00
3,688,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6111320
5,490,000.00
0.00
5,490,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6111320
4,190,000.00
0.00
4,190,000.00
0.00
7010354001410020
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6111320
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
0.00
7010354001410020
ต่อเติมอาคาร
6111320
650,000.00
588,000.00
0.00
0.00
7010354001410030
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเ
6111320
3,620,000.00
3,620,000.00
0.00
0.00
7010354001410030
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านโน
6111320
4,970,000.00
4,970,000.00
0.00
0.00
7010354001410030
ปรับปรุงถนนลาดยางแยกทางหล
6111320
5,290,000.00
5,290,000.00
0.00
0.00
7010354001410030
บ้านโพนทอง-บ้านดอนคง
6111320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010354001410030
บ้านหัวหนอง-บ้านวังแข้ต.โ
6111320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010354003410000
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทร
6111320
355,000.00
0.00
354,016.00
0.00
7010354003410000
ขุดลอกห้วยยางเงาะตำบลหนอง
6111320
3,038,000.00
157,307.65
2,880,304.76
0.00
7010354003410000
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านนาเม
6111320
1,960,000.00
19.73
1,958,905.20
0.00
7010354003410000
ขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำล้มตำ
6111320
980,000.00
0.00
979,227.40
0.00
7010354003410000
ขุดลอกหนองฝายใต้ตำบลหนองก
6111320
1,960,000.00
0.00
1,959,548.80
0.00
7010354003410000
ขุดลอกหน้าฝายประปาเก่าตำบ
6111320
1,666,000.00
0.00
1,632,505.45
0.00
7010354003410000
ขุดลอกลำห้วยแล้งตำบลหายโศ
6111320
1,678,000.00
9.05
1,677,981.14
0.00
7010354003410000
ขุดลอกหนองตันตำบลบ้านผือ
6111320
1,960,000.00
0.00
1,958,655.71
0.00
7010354003410000
ขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่2ต
6111320
1,960,000.00
0.00
1,957,053.38
0.00
7010354003410010
ก่อสร้างหอประปาผิวดินและติ
6111320
2,590,000.00
1,590,000.00
1,000,000.00
0.00
7010354003410010
ขุดลอกแหล่งน้ำบ้านโนนสมบู
6111320
5,439,000.00
5,280,512.20
59,940.00
0.00
7010354003410010
ขุดลอกลำห้วยตำบลทุ่งฝนอำ
6111320
4,220,784.00
24.96
4,219,016.74
0.00
7010354003410010
ขุดลอกหนองบึงกุงตำบลห้วยส
6111320
1,470,000.00
0.00
1,469,576.60
0.00
7010354003410010
ขุดลอกหนองหินต.บ้านผืออ.
6111320
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010354019419010
ปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข
6111320
6,527,000.00
6,527,000.00
0.00
0.00
7010354019419010
ปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข
6111320
5,150,000.00
5,120,000.00
0.00
0.00
7010354019429000
ปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข
6111320
10,948,000.00
0.00
10,948,000.00
0.00
7010354019429000
ปรับปรุงถนนสายบ้านไชยวาน-
6111320
11,798,000.00
0.00
11,798,000.00
0.00
7010354019429000
ปรับปรุงถนนสายบ้านอูบมุง-
6111320
13,749,000.00
0.00
13,749,000.00
0.00
7010362006410000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111320
8,333,500.00
7,083,475.00
1,250,025.00
0.00
7010362006420000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
6111320
31,220,000.00
0.00
31,220,000.00
0.00
7010362006420000
บ้านสันติสุข-บ้านม่วงต.วั
6111320
9,995,000.00
9,975,000.00
0.00
0.00
7010354002700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจั
6111500
10,000,000.00
892,190.00
9,107,669.37
0.00
7010354025709000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกล
6111500
400,000.00
0.00
396,880.00
0.00