รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
7010359002000000
รายการงบประจำ
6211200
17,452,900.00
0.00
2,618,963.00
0.00
7010359003000000
รายการงบประจำ
6211200
12,620,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359005000000
รายการงบประจำ
6211200
17,638,200.00
0.00
6,794,730.00
0.00
7010359006000000
รายการงบประจำ
6211200
18,315,500.00
0.00
1,123,460.00
0.00
7010359007000000
รายการงบประจำ
6211200
20,952,800.00
498,000.00
983,037.00
0.00
7010359008000000
รายการงบประจำ
6211200
16,032,600.00
0.00
2,744,200.00
0.00
7010359027009000
รายการงบประจำ
6211200
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359028009000
รายการงบประจำ
6211200
2,368,000.00
0.00
1,408,920.00
0.00
7010359008110000
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสความจ
6211310
88,200.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนา
6211310
106,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
66,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องพิมพ์Multifunction
6211310
23,100.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1k
6211310
17,400.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
6211310
70,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
ถังขยะแบบมีฝาปิดและมีล้อ
6211310
32,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
30,300.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
57,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
พัดลมตั้งโต๊ะขนาด18นิ้ว
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
30,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
13,100.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
ตู้เย็นขนาด13คิว
6211310
19,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
6211310
26,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
35,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
33,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
55,400.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต
6211310
30,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110010
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
80,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110020
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
0.00
0.00
7010359008110020
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลค
6211310
13,900.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองวังเฮ
6211320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกหนองน้ำศูนย์ศิลปาชีพ
6211320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองปะโค
6211320
4,943,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกลำห้วยนาเหล่าหมู่ที
6211320
2,824,500.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกลำห้วยยางหมู่ที่5
6211320
3,762,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ขุดลอกหนองแดงหมู่ที่10ต
6211320
2,287,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359003410000
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุ
6211320
600,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านม
6211320
7,000,000.00
5,915,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านว
6211320
8,000,000.00
7,980,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านต
6211320
9,000,000.00
8,980,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
6211320
9,915,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359006410000
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเ
6211320
3,622,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทา
6211320
8,000,000.00
7,360,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกถน
6211320
9,900,000.00
9,875,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทา
6211320
6,000,000.00
4,980,000.00
0.00
0.00
7010359006410000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท
6211320
9,000,000.00
8,985,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านด
6211320
7,000,000.00
6,990,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโ
6211320
5,500,000.00
4,997,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน
6211320
4,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6211320
6,000,000.00
5,508,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทา
6211320
7,000,000.00
6,985,000.00
0.00
0.00
7010359006410010
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห
6211320
6,000,000.00
5,494,100.00
0.00
0.00
7010359006410010
ซ่อมสร้างถนนสายดอนเดื่อ-
6211320
5,000,000.00
3,500,000.00
0.00
0.00
7010359006420000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านค
6211320
14,000,000.00
12,550,000.00
0.00
0.00
7010359006420000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านภ
6211320
13,400,000.00
9,095,000.00
1,605,000.00
0.00
7010359007410000
ปรับปรุงอาคารรับและอาคารระ
6211320
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359007410000
กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดล
6211320
5,687,000.00
0.00
527,210.00
0.00
7010359007410000
กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้าน
6211320
3,000,000.00
0.00
389,850.00
0.00
7010359007410000
ขุดลอกลำห้วยน้ำรางเพิ่มปริ
6211320
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359007420000
ปรับปรุงฝายบริเวณใต้สะพานท
6211320
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359007420000
กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วย
6211320
10,000,000.00
0.00
527,210.00
0.00
7010359008410000
ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขา
6211320
208,900.00
0.00
0.00
0.00
7010359008410000
ซ่อมแซมอาคารที่ทำการเพื่ออ
6211320
161,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359008410000
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ
6211320
1,662,100.00
0.00
0.00
0.00
7010359008410000
พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมช
6211320
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359026429000
พัฒนาแหล่งน้ำบริเวณป่าพรุค
6211320
34,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010359026429000
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้
6211320
35,000,000.00
0.00
19,740.00
0.00
7010359027429000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
6211320
22,980,000.00
22,955,000.00
0.00
0.00
7010359002700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจั
6211500
10,000,000.00
0.00
2,444,618.72
0.00
7010359029709000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกล
6211500
400,000.00
0.00
177,007.50
0.00