รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
7010054014000000
รายการงบประจำ
6111200
330,783.00
0.00
0.00
0.00
7010054016000000
รายการงบประจำ
6111200
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054017000000
รายการงบประจำ
6111200
60,673.00
0.00
0.00
0.00
7010054016110000
ติดตั้งตู้InteractiveTou
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054016410000
การติดตั้งงานป้ายจราจรแบ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054016410000
ติดตั้งจอLEDFullColorห
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054016410000
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054018410000
ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054018410000
ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054018420000
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งให
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019410000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019410000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019410010
ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมา
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ปรับปรุงถนนลาดยางสายอด40
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ปรับปรุงถนนสายบ้านไชยวาน-
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
ปรับปรุงถนนสายบ้านอูบมุง-
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420000
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมา
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420010
ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420010
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ต
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420010
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
389.98
0.00
0.00
0.00
7010054019420010
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054019420010
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมา
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010054022410000
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคุกบ
6111320
17,580.00
0.00
0.00
0.00
7010054025700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกล
6111500
3,000,000.00
300,000.00
2,635,822.98
0.00