รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
7010059027000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059028000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059029000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059030000000
รายการงบประจำ
6211200
4,766,500.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
พัฒนาแหล่งน้ำบริเวณป่าพรุค
6211320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6211320
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059026420000
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสู
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027410000
เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027410000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประส
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประส
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประส
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประส
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
6211320
25,000.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอน
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059027420000
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอน
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059030410000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059030410000
พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
6211320
784.00
0.00
0.00
0.00
7010059030420000
ก่อสร้างlandmarkผานกเค้
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059030420000
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ย
6211320
16,123,000.00
0.00
0.00
0.00
7010059030420000
ก่อสร้างสวนอุทยานไดโนเสาร์
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
7010059029700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกล
6211500
3,000,000.00
300,000.00
1,405,174.11
0.00