รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500705041000000
รายการงบประจำ
6111200
1,844,339.00
0.00
1,363,032.00
0.00
2500710001001000
รายการงบประจำ
6111200
33,400.00
0.00
0.00
0.00
2500710003000000
รายการงบประจำ
6111200
289,872.00
0.00
209,500.00
0.00
2500710005000000
รายการงบประจำ
6111200
1,283,300.00
0.00
802,399.00
0.00
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
190,000.00
0.00
190,000.00
0.00
2500710024000000
รายการงบประจำ
6111200
109,416.00
0.00
93,092.00
0.00
2500756063000000
รายการงบประจำ
6111200
9,278,031.00
0.00
7,894,571.00
0.00
2500757019000000
รายการงบประจำ
6111200
730,344.00
0.00
577,744.00
0.00
2500758001000000
รายการงบประจำ
6111200
61,461,037.00
36,000.00
51,628,521.10
0.00
2500758001420010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,407,500.00
0.00
1,407,500.00
0.00
2500705040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6111500
3,224,100.00
0.00
1,449,600.00
0.00
2500705040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประส
6111500
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2500758001700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภาร
6111500
675,780.00
0.00
256,140.00
0.00
2500758001700010
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้
6111500
1,549,000.00
0.00
1,444,000.00
0.00