รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500706009009000
รายการงบประจำ
6211200
13,400.00
0.00
0.00
0.00
2500706042000000
รายการงบประจำ
6211200
796,900.00
0.00
50,000.00
0.00
2500712002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,682,300.00
0.00
307,600.00
0.00
2500712025000000
รายการงบประจำ
6211200
55,490,082.00
96,832.95
18,463,521.06
0.00
2500757064000000
รายการงบประจำ
6211200
6,792,500.00
0.00
1,353,340.00
0.00
2500765019000000
รายการงบประจำ
6211200
462,600.00
0.00
150,200.00
0.00
2500706041700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6211500
1,505,400.00
0.00
0.00
0.00
2500712025700000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้
6211500
1,780,000.00
0.00
260,000.00
0.00