รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500705041000000
รายการงบประจำ
6111200
1,480,213.15
0.00
1,480,213.15
0.00
2500707052000000
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่
6111200
26,704.00
0.00
26,704.00
0.00
2500710003000000
รายการงบประจำ
6111200
78,984.24
0.00
78,984.24
0.00
2500710004000000
รายการงบประจำ
6111200
70,142.00
0.00
70,142.00
0.00
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
39,961,634.69
0.00
39,961,634.69
0.00
2500729060000000
รายการงบประจำ
6111200
250,890.00
0.00
250,890.00
0.00
2500756063000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,533.00
0.00
1,000,533.00
0.00
2500757019000000
รายการงบประจำ
6111200
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
2500758001000000
รายการงบประจำ
6111200
821,668.00
499,968.00
321,700.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
412,200.00
0.00
412,200.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
412,200.00
0.00
412,200.00
0.00
2500729060110010
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
412,200.00
0.00
412,200.00
0.00
2500756063410020
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
3,390,000.00
0.00
3,390,000.00
0.00
2500756063410040
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
3,527,359.32
0.00
3,527,359.32
0.00
2500756063410060
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
3,630,000.00
1,089,000.00
2,541,000.00
0.00
2500756063410080
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
3,657,000.00
0.00
3,657,000.00
0.00
2500756063410090
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
3,276,534.00
1,837,000.00
1,439,534.00
0.00
2500758001420010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,065,000.00
0.00
1,065,000.00
0.00
2500710023500000
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
6111410
448,700.00
0.00
448,700.00
0.00
2500729060500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
1,091,749.78
0.00
1,091,749.78
0.00
2500729060500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
98,560.00
0.00
98,560.00
0.00
2500729060500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
530,264.00
0.00
530,264.00
0.00
2500729060500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6111410
359,535.93
0.00
359,535.93
0.00
2500705040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6111500
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
2500710023700000
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด
6111500
538,625.71
0.00
538,625.71
0.00
2500710023700000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื
6111500
36,995.25
0.00
36,995.25
0.00
2500758001700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภาร
6111500
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00