รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500705041000000
รายการงบประจำ
6111200
740,100.00
0.00
456,288.00
0.00
2500710003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,600.00
0.00
0.00
0.00
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
15,048,700.00
0.00
5,652,895.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
0.00
0.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
0.00
0.00
0.00
2500729060110010
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410020
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410040
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410060
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410080
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410090
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
0.00
0.00
0.00
2500758001420010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,386,600.00
0.00
0.00
0.00