รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500706042000000
รายการงบประจำ
6211200
712,600.00
0.00
502,005.00
0.00
2500712002000000
รายการงบประจำ
6211200
16,942,800.00
0.00
11,960,044.02
0.00
2500712008000000
รายการงบประจำ
6211200
280,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500765019000000
รายการงบประจำ
6211200
6,000.00
0.00
4,000.00
0.00
2500712002110030
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6211310
412,000.00
0.00
412,000.00
0.00
2500712002110030
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6211310
412,000.00
0.00
412,000.00
0.00
2500712002500000
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
6211410
773,772.00
0.00
183,710.00
0.00
2500706041700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6211500
120,900.00
0.00
0.00
0.00
2500712002700000
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด
6211500
486,000.00
0.00
0.00
0.00
2500712002700000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื
6211500
28,500.00
0.00
0.00
0.00
2500712002700000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ
6211500
373,970.00
0.00
0.00
0.00
2500712002700010
โครงการภารกิจการรักษาความส
6211500
6,060,000.00
0.00
4,949,460.00
0.00