รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500705041000000
รายการงบประจำ
6111200
740,100.00
0.00
604,420.00
0.00
2500710003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,600.00
0.00
0.00
0.00
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
17,095,290.00
77,800.00
13,868,021.83
0.00
2500729060000000
รายการงบประจำ
6111200
250,890.00
0.00
0.00
0.00
2500757019000000
รายการงบประจำ
6111200
6,000.00
0.00
0.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
412,200.00
0.00
0.00
2500729060110000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
412,200.00
0.00
0.00
2500729060110010
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6111310
413,900.00
412,200.00
0.00
0.00
2500756063410020
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
3,390,000.00
0.00
0.00
2500756063410040
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
3,648,000.00
0.00
0.00
2500756063410060
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
3,630,000.00
0.00
0.00
2500756063410080
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
3,657,000.00
0.00
0.00
2500756063410090
เรือนแถวชั้นประทวนขนาด10
6111320
4,257,000.00
3,340,000.00
0.00
0.00
2500758001420010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,386,600.00
1,065,000.00
0.00
0.00
2500729060500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
285,890.00
0.00
92,850.00
0.00
2500729060500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
302,300.00
0.00
0.00
0.00
2500729060500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6111410
205,840.00
0.00
0.00
0.00
2500705040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6111500
113,100.00
0.00
0.00
0.00
2500710023700000
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด
6111500
221,000.00
0.00
118,707.48
0.00