รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500712002000000
รายการงบประจำ
6211200
7,156,163.00
74,096.49
4,777,302.65
0.00
2500712008000000
รายการงบประจำ
6211200
24,300.00
0.00
24,300.00
0.00
2500712025000000
รายการงบประจำ
6211200
11,125,782.50
48,673.77
7,758,835.30
0.00
2500765019000000
รายการงบประจำ
6211200
12,000.00
0.00
8,000.00
0.00
2500712002410040
ปรับปรุงถนนหน้าอาคารและหลั
6211320
955,900.00
0.00
955,900.00
0.00
2500712002410040
ปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าบ
6211320
1,142,500.00
0.00
1,142,500.00
0.00
2500712002410050
ปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าสน
6211320
1,027,200.00
0.00
1,027,200.00
0.00
2500706041700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6211500
15,600.00
0.00
15,600.00
0.00
2500712002700000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื
6211500
19,500.00
0.00
19,500.00
0.00