รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
3,103,700.00
6,800.00
685,168.36
0.00
2500758001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,572,625.00
0.00
0.00
0.00
2500756063410120
ปรับปรุงอื่นๆกก.4บก.กฝ.บ
6111320
2,000,000.00
1,450,000.00
0.00
0.00