รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500710023000000
รายการงบประจำ
6111200
8,350,330.08
0.00
8,350,330.08
0.00
2500756063000000
รายการงบประจำ
6111200
152,500.00
0.00
152,500.00
0.00
2500757019000000
รายการงบประจำ
6111200
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
2500758001000000
รายการงบประจำ
6111200
6,870,851.50
0.00
6,870,851.50
0.00
2500756063410120
ปรับปรุงอื่นๆกก.4บก.กฝ.บ
6111320
1,450,000.00
0.00
1,450,000.00
0.00
2500705040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเ
6111500
27,300.00
0.00
27,300.00
0.00
2500710023700000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื
6111500
19,199.01
0.00
19,199.01
0.00