รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500338004000000
รายการงบประจำ
6211200
90,000.00
0.00
42,000.00
0.00
2500339001000000
รายการงบประจำ
6211200
825,625.00
0.00
280,910.24
0.00
2500339003000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2500333005500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
2,827,100.00
0.00
2,827,100.00
0.00
2500333005500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
743,360.00
0.00
743,360.00
0.00
2500333005500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
10,849,950.00
0.00
7,216,230.00
0.00
2500333005500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึ
6211410
8,730,000.00
0.00
5,815,500.00
0.00
2500338004500000
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
6211410
36,984,000.00
0.00
7,699,800.00
0.00
2500339001500010
เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2500339002500000
เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำค
6211410
450,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003500000
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริย
6211410
9,858,620.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
136,500.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00