รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500333004000000
รายการงบประจำ
6111200
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2500334001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,003,965.00
0.00
1,003,965.00
0.00
2500334001110110
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500329005500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
2,243,802.00
0.00
2,243,802.00
0.00
2500329005500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,530,285.00
0.00
1,530,285.00
0.00
2500329005500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
22,096,670.00
0.00
22,096,670.00
0.00
2500329005500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
735,300.00
0.00
735,300.00
0.00
2500329005500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
2,912,100.00
0.00
2,912,100.00
0.00
2500333004500000
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
6111410
37,250,400.00
0.00
37,250,400.00
0.00
2500334001500000
เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์
6111410
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
2500334001500000
เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิส
6111410
341,000.00
0.00
341,000.00
0.00
2500334001500000
เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระ
6111410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2500334001500000
เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังข
6111410
15,644,500.00
0.00
15,644,500.00
0.00
2500334001500010
เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสง
6111410
33,140.00
0.00
33,140.00
0.00
2500334001500010
เงินอุดหนุนการสำรวจรังวัด
6111410
12,305.00
0.00
12,305.00
0.00
2500334001500010
เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริห
6111410
491,375.00
0.00
491,375.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้าง
6111410
386,750.00
0.00
386,750.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบ
6111410
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดก
6111410
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธ
6111410
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำค
6111410
1,650,000.00
0.00
1,650,000.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจใ
6111410
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2500334002500010
เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำน
6111410
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
2500334002500010
เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่
6111410
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500334002500010
เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมแ
6111410
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500334002500020
เงินอุดหนุนโครงการสร้างควา
6111410
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2500334002500020
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระ
6111410
482,000.00
0.00
482,000.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโ
6111410
161,070.00
0.00
161,070.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเร
6111410
393,000.00
0.00
393,000.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนการนิเทศติดตาม
6111410
100,800.00
0.00
100,800.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมา
6111410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึ
6111410
21,524,472.00
0.00
21,524,472.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริย
6111410
10,129,160.00
0.00
10,129,160.00
0.00
2500334003500010
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6111410
1,350,000.00
0.00
1,350,000.00
0.00