รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500338004000000
รายการงบประจำ
6211200
90,000.00
0.00
23,000.00
0.00
2500339001000000
รายการงบประจำ
6211200
569,326.00
0.00
121,310.06
0.00
2500333005500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
743,360.00
0.00
0.00
0.00
2500333005500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
5,399,370.00
0.00
3,599,580.00
0.00
2500333005500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึ
6211410
4,358,250.00
0.00
2,905,500.00
0.00
2500338004500000
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
6211410
18,492,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001500010
เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระ
6211410
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00