รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500338004000000
รายการงบประจำ
6211200
224,700.00
0.00
130,200.00
0.00
2500339001000000
รายการงบประจำ
6211200
825,625.00
0.00
610,666.77
0.00
2500339003000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
9,280.00
0.00
2500333005500000
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,586,006.00
0.00
1,551,566.00
0.00
2500333005500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
714,900.00
0.00
702,020.00
0.00
2500333005500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
2,827,100.00
0.00
2,827,100.00
0.00
2500333005500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
743,360.00
0.00
743,360.00
0.00
2500333005500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
16,300,530.00
0.00
14,389,830.00
0.00
2500333005500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึ
6211410
18,408,566.00
0.00
16,846,124.00
0.00
2500338004500000
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
6211410
36,984,000.00
0.00
22,682,500.00
0.00
2500339001500000
เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริห
6211410
506,395.00
0.00
501,120.00
0.00
2500339001500000
เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสง
6211410
30,900.00
0.00
30,900.00
0.00
2500339001500010
เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2500339002500000
เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำน
6211410
23,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339002500000
เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำค
6211410
900,000.00
0.00
900,000.00
0.00
2500339002500000
เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบ
6211410
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2500339002500010
เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่
6211410
480,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339002500010
เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดก
6211410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339002500010
เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจใ
6211410
195,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339002500010
เงินอุดหนุนโครงการสร้างควา
6211410
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2500339003500000
เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเร
6211410
480,000.00
0.00
480,000.00
0.00
2500339003500000
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริย
6211410
11,382,410.00
0.00
10,992,380.00
0.00
2500339003500000
โครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีทา
6211410
162,393.00
0.00
162,393.00
0.00
2500339001600L36
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L37
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L38
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
166,000.00
0.00
166,000.00
0.00
2500339001600L39
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L40
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L41
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L42
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
2500339001600L43
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L44
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L45
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L46
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L48
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L49
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
2500339001600L50
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L51
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L52
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
666,000.00
0.00
666,000.00
0.00
2500339001600L53
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L54
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
33,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L55
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L56
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L57
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
333,000.00
0.00
333,000.00
0.00
2500339001600L58
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
333,000.00
0.00
333,000.00
0.00
2500339001600L59
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L60
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L61
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L62
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L63
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339001600L64
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339001600L65
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339001600L66
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L67
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L68
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L69
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L70
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
113,000.00
0.00
113,000.00
0.00
2500339001600L71
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L75
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L77
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L78
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339001600L79
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
166,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L80
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
102,000.00
0.00
76,500.00
0.00
2500339001600L81
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L82
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L83
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
2500339001600L84
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
166,000.00
0.00
166,000.00
0.00
2500339001600L85
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
166,000.00
0.00
166,000.00
0.00
2500339001600L86
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
333,000.00
0.00
333,000.00
0.00
2500339001600L87
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L88
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339001600L89
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
46,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339001600L90
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
2500339001600L91
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339001600L92
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2500339001600L93
เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิส
6211420
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339003600050
เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อ
6211420
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2500339002700000
โครงการปฏิบัติธรรมและครอบค
6211500
315,000.00
0.00
0.00
0.00
2500339003700000
โครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีทา
6211500
0.00
0.00
0.00
0.00
2500339003700000
โครงการนิเทศติดตามกำกับค
6211500
100,800.00
0.00
20,632.00
0.00