รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2500333004000000
รายการงบประจำ
6111200
90,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2500334001000000
รายการงบประจำ
6111200
568,497.00
0.00
42,482.70
0.00
2500329005500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
1,623,651.00
0.00
0.00
0.00
2500329005500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
767,580.00
0.00
0.00
0.00
2500329005500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,541,300.00
0.00
1,847,100.00
0.00
2500329005500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
735,300.00
0.00
0.00
0.00
2500329005500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
2,912,100.00
0.00
0.00
0.00
2500334002500000
เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบ
6111410
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2500334003500000
เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึ
6111410
4,454,250.00
0.00
1,484,750.00
0.00