รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200627001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,560,700.00
0.00
1,560,130.19
0.00
2200627002000000
รายการงบประจำ
6111200
2,221,500.00
0.00
2,221,360.19
0.00
2200623009110000
เครื่องทำน้ำกลั่น
6111310
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
2200623009110000
หัวProbeเครื่องPHmeter
6111310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
2200627001110000
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเข
6111310
185,000.00
0.00
185,000.00
0.00
2200627001110000
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(Cooled
6111310
339,200.00
0.00
339,190.00
0.00
2200627001110000
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(S
6111310
495,500.00
0.00
495,410.00
0.00
2200627001110010
เครื่องวัดการนำไฟฟ้า(Cond
6111310
98,500.00
0.00
98,440.00
0.00
2200627001110010
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
555,000.00
0.00
555,000.00
0.00
2200627001110010
คอลัมน์(column)ตำบลปะโค
6111310
104,400.00
0.00
104,325.00
0.00
2200627001120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,288,000.00
0.00
1,288,000.00
0.00
2200627002110000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
2200627002110000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2200627002110000
จอภาพแบบLCDหรือLEDขนาด
6111310
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
2200627002110000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
20,900.00
0.00
20,900.00
0.00
2200627002110020
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1k
6111310
34,800.00
0.00
34,740.00
0.00
2200627002110020
เครื่องพิมพ์Multifunction
6111310
16,700.00
0.00
16,700.00
0.00
2200627002110020
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
6111310
25,500.00
0.00
25,500.00
0.00
2200627002120000
รถฟาร์มแทร็คเตอร์ชนิดขับเ
6111310
778,000.00
0.00
778,000.00
0.00
2200627001410000
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการร
6111320
2,283,000.00
0.00
2,283,000.00
0.00
2200623009700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพั
6111500
4,766,000.00
0.00
4,765,798.24
0.00