รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200630002000000
รายการงบประจำ
6211200
2,494,490.00
0.00
607,572.57
0.00
2200614013110020
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
44,000.00
0.00
43,600.00
0.00
2200614013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
6211500
1,518,546.00
0.00
567,371.86
0.00
2200614013700000
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พัน
6211500
170,000.00
0.00
94,076.00
0.00