รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200630002000000
รายการงบประจำ
6211200
3,674,300.00
131,266.68
2,336,023.44
0.00
2200614013110010
ชุดตุ้มน้ำหนักมาตรฐานCLAS
6211310
117,700.00
0.00
115,560.00
0.00
2200614013110020
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
6211310
246,100.00
0.00
245,000.00
0.00
2200614013110020
เครื่องวัดอุณหภูมิ(Digita
6211310
65,300.00
0.00
64,000.00
0.00
2200614013110020
จอบหมุนพรวนดินโรตารี่ขนา
6211310
39,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2200614013110020
เครื่องพ่นยาขนาด1,000ลิ
6211310
55,700.00
0.00
49,220.00
0.00
2200614013110020
เครื่องใส่ปุ๋ยตำบลปะโคอำ
6211310
45,500.00
0.00
45,000.00
0.00
2200614013110020
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
44,000.00
0.00
43,600.00
0.00
2200614013120000
รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด90แ
6211310
1,430,000.00
0.00
1,333,000.00
0.00
2200614013410000
ปรับปรุงบ้านพักคนงานแบบห้
6211320
153,200.00
152,000.00
0.00
0.00
2200614013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
6211500
5,061,820.00
0.00
3,119,426.41
0.00
2200614013700000
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พัน
6211500
340,000.00
0.00
211,046.86
0.00
2200625012700000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูต
6211500
366,000.00
0.00
148,418.00
0.00
2200625012700000
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเท
6211500
97,400.00
0.00
58,320.00
0.00