รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200526005000000
รายการงบประจำ
6111100
526,260.00
0.00
175,420.00
0.00
2200526005000000
รายการงบประจำ
6111200
40,500.00
0.00
25,500.00
0.00
2200527001000000
รายการงบประจำ
6111200
218,033.03
0.00
20,863.15
0.00
2200527001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6111500
336,300.00
0.00
71,090.82
0.00