รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200529005000000
รายการงบประจำ
6211100
1,149,600.00
0.00
766,400.00
0.00
2200529005000000
รายการงบประจำ
6211200
263,716.00
0.00
154,741.00
0.00
2200530001000000
รายการงบประจำ
6211200
493,600.00
0.00
401,250.20
0.00
2200514008110010
ตู้อบความร้อนไฟฟ้าตำบลโนน
6211310
56,710.00
0.00
56,710.00
0.00
2200514008110010
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดา
6211310
49,862.00
0.00
49,862.00
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ
6211500
76,800.00
0.00
63,563.00
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช
6211500
50,000.00
0.00
49,970.36
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัด
6211500
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแ
6211500
370,000.00
0.00
305,346.74
0.00
2200530001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอนุบัญ
6211500
74,205.00
0.00
74,205.00
0.00