รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200526005000000
รายการงบประจำ
6111100
552,720.00
0.00
552,720.00
0.00
2200526005000000
รายการงบประจำ
6111200
130,500.00
0.00
112,500.00
0.00
2200527001000000
รายการงบประจำ
6111200
249,745.78
0.00
237,204.33
0.00
2200523008700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
92,600.00
0.00
68,509.00
0.00
2200523008700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุต
6111500
66,600.00
0.00
50,805.00
0.00
2200523008700000
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาส
6111500
60,000.00
0.00
58,219.00
0.00
2200527001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6111500
336,300.00
0.00
334,976.28
0.00