รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200529005000000
รายการงบประจำ
6211100
552,720.00
0.00
368,480.00
0.00
2200529005000000
รายการงบประจำ
6211200
109,500.00
0.00
64,516.00
0.00
2200530001000000
รายการงบประจำ
6211200
421,600.00
0.00
225,122.66
0.00
2200514008110010
ตู้อบความร้อนไฟฟ้าตำบลโนน
6211310
57,900.00
0.00
56,710.00
0.00
2200514008110010
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดา
6211310
50,000.00
0.00
49,862.00
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ
6211500
76,800.00
0.00
0.00
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช
6211500
50,000.00
0.00
49,970.36
0.00
2200514008700000
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแ
6211500
260,000.00
0.00
219,973.94
0.00