รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200430007000000
รายการงบประจำ
6211200
1,323,000.00
753,000.00
424,010.35
0.00
2200430007120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6211310
1,288,000.00
0.00
1,287,000.00
0.00
2200430007120000
รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระ
6211310
1,290,000.00
0.00
1,209,000.00
0.00
2200415034700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศ
6211500
1,000,000.00
0.00
203,765.00
0.00
2200415050700000
ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลิตภาพส
6211500
2,382,000.00
0.00
378,654.00
0.00
2200419022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6211500
736,100.00
0.00
360,752.00
0.00
2200419022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
556,000.00
0.00
143,197.00
0.00
2200419033700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
6211500
552,000.00
0.00
215,798.50
0.00
2200419035700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภา
6211500
1,700,000.00
117,000.00
363,890.00
0.00
2200419035700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่า
6211500
500,000.00
0.00
56,000.00
0.00
2200419035700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6211500
1,010,400.00
0.00
312,969.49
0.00
2200419035700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวม
6211500
1,000,000.00
6,430.00
280,141.10
0.00
2200419036700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศู
6211500
374,500.00
0.00
0.00
0.00
2200419036700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6211500
490,000.00
0.00
224,609.00
0.00
2200428055700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า
6211500
60,000.00
0.00
1,780.00
0.00
2200428056700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภา
6211500
5,550,000.00
0.00
1,202,169.95
0.00
2200440012709000
โครงการขับเคลื่อนโครงการหน
6211500
145,000.00
0.00
0.00
0.00