รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200412030000000
รายการงบประจำ
6111200
303,000.00
0.00
0.00
0.00
2200427007000000
รายการงบประจำ
6111200
1,268,200.00
445,000.00
733,532.17
0.00
2200412030110020
โต๊ะประชุมต.โนนสูงอ.เมือ
6111310
7,100.00
0.00
7,100.00
0.00
2200412030110020
เก้าอี้ต.โนนสูงอ.เมืองจ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2200427007410010
ปรับปรุงห้องปฏิสัมพันธ์การ
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
2200411034700000
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสถาน
6111500
450,600.00
69,840.00
357,083.88
0.00
2200412030700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภา
6111500
4,980,000.00
1,627,500.00
3,270,854.70
0.00
2200412030700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่า
6111500
1,838,500.00
477,000.00
1,322,945.60
0.00
2200412030700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวม
6111500
622,000.00
174,600.00
446,386.00
0.00
2200412033700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
6111500
618,950.00
209,720.00
404,191.00
0.00
2200412035700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
6111500
2,495,375.00
239,500.00
1,720,837.43
0.00
2200412035700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6111500
942,000.00
0.00
854,051.08
0.00
2200412036700000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สน
6111500
144,000.00
0.00
79,378.20
0.00
2200412036700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกา
6111500
445,000.00
0.00
308,262.70
0.00
2200412036700000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์บร
6111500
213,220.00
0.00
155,019.00
0.00
2200435022700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6111500
217,000.00
0.00
147,490.00
0.00
2200435022700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6111500
849,400.00
0.00
617,473.00
0.00
2200435022700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภั
6111500
864,575.00
237,300.00
482,494.87
0.00
2200463085700000
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับโครง
6111500
375,000.00
0.00
0.00
0.00
2200463086700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
6111500
9,345,900.00
0.00
0.00
0.00