รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200223021000000
รายการงบประจำ
6111200
80,000.00
0.00
63,347.50
0.00
2200226007000000
รายการงบประจำ
6111200
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2200227008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,591,238.00
0.00
1,590,245.31
0.00
2200211016700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดควา
6111500
780,000.00
0.00
779,646.30
0.00
2200223017701000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมา
6111500
239,000.00
0.00
238,591.60
0.00
2200223017709000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
573,000.00
0.00
569,045.00
0.00
2200223021700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกา
6111500
45,100.00
0.00
45,030.32
0.00
2200223022700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
90,000.00
0.00
86,224.00
0.00
2200223022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ
6111500
267,000.00
0.00
266,522.67
0.00
2200223022700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อ
6111500
85,000.00
0.00
84,288.00
0.00
2200223022700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
6111500
95,000.00
0.00
93,351.70
0.00
2200223022700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2200227008700000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเม
6111500
300,000.00
0.00
299,930.00
0.00
2200235022709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภั
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2200250020700000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธี
6111500
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2200263032700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดั
6111500
1,140,000.00
0.00
791,540.90
0.00