รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2200229007000000
รายการงบประจำ
6211200
18,000.00
0.00
13,150.00
0.00
2200230008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,397,952.00
254,480.00
1,131,752.24
0.00
2200240025009000
รายการงบประจำ
6211200
212,400.00
0.00
0.00
0.00
2200214017701000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
240,000.00
228,250.00
9,513.50
0.00
2200214017709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมา
6211500
249,000.00
0.00
168,682.30
0.00
2200214021700000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเม
6211500
300,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2200214021700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกา
6211500
40,000.00
0.00
39,958.10
0.00
2200214022700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
6211500
85,500.00
0.00
35,650.00
0.00
2200214022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ
6211500
392,000.00
0.00
282,354.00
0.00
2200214022700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
51,000.00
0.00
45,025.90
0.00
2200214022700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อ
6211500
70,000.00
0.00
68,946.50
0.00
2200219022709000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2200261020700000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการท
6211500
4,000.00
0.00
0.00
0.00