รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100938009000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
3,272,063.05
0.00
2100920030000000
รายการงบประจำ
6211200
921,000.00
0.00
682,430.00
0.00
2100931020000000
รายการงบประจำ
6211200
524,000.00
0.00
338,765.00
0.00
2100931022000000
รายการงบประจำ
6211200
6,067,280.00
45,486.64
4,191,033.07
0.00
2100935016000000
รายการงบประจำ
6211200
575,900.00
0.00
369,110.00
0.00
2100938009000000
รายการงบประจำ
6211200
915,972.00
0.00
478,323.24
0.00
2100939001000000
รายการงบประจำ
6211200
350,000.00
0.00
0.00
0.00
2100942041000000
รายการงบประจำ
6211200
1,305,000.00
0.00
999,969.00
0.00
2100942042000000
รายการงบประจำ
6211200
2,973,900.00
0.00
2,450,513.00
0.00
2100949025000000
รายการงบประจำ
6211200
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2100949026000000
รายการงบประจำ
6211200
103,000.00
0.00
58,840.00
0.00
2100951037000000
รายการงบประจำ
6211200
664,953.00
0.00
374,503.00
0.00
2100939001110130
โต๊ะประชุมศูนย์อนามัยที่
6211310
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2100939001110130
เก้าอี้สำหรับนั่งประชุมศู
6211310
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2100939001110130
โต๊ะทำงานศูนย์อนามัยที่8
6211310
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
2100939001110130
เก้าอี้ทำงานศูนย์อนามัยที
6211310
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
2100939001110130
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ศูนย์อน
6211310
60,800.00
0.00
60,800.00
0.00
2100939001110130
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อ
6211310
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
2100939001110130
ตู้เหล็กแบบ2บานศูนย์อนา
6211310
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
2100939001110150
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม40ช่องศ
6211310
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
2100939001110160
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
43,800.00
0.00
43,800.00
0.00
2100939001110170
จอรับภาพขนาดเส้นทะแยงมุม
6211310
9,600.00
0.00
9,600.00
0.00
2100939001110170
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
52,200.00
0.00
52,200.00
0.00
2100939001110250
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อ
6211310
8,600.00
0.00
8,600.00
0.00
2100939001110250
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หร
6211310
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
2100939001420000
อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที
6211320
16,217,600.00
7,725,600.00
8,492,000.00
0.00
2100939001420000
อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์อ
6211320
10,860,200.00
7,089,000.00
3,771,200.00
0.00
2100925013700000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
6211500
155,000.00
0.00
69,965.00
0.00