รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100933009000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
1,428,920.00
0.00
2100913030000000
รายการงบประจำ
6111200
593,791.79
7,600.00
519,244.25
0.00
2100928020000000
รายการงบประจำ
6111200
695,832.18
0.00
251,010.83
0.00
2100928022000000
รายการงบประจำ
6111200
2,142,509.31
52,200.00
1,525,582.94
0.00
2100930016000000
รายการงบประจำ
6111200
412,066.00
0.00
38,340.00
0.00
2100933009000000
รายการงบประจำ
6111200
351,056.00
0.00
166,374.00
0.00
2100934001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,655,000.00
0.00
1,239,567.00
0.00
2100937017000000
รายการงบประจำ
6111200
379,457.06
0.00
134,014.00
0.00
2100943023000000
รายการงบประจำ
6111200
56,971.70
0.00
32,597.20
0.00
2100943037000000
รายการงบประจำ
6111200
97,325.05
0.00
69,772.00
0.00
2100945025000000
รายการงบประจำ
6111200
75,628.00
0.00
0.00
0.00
2100945026000000
รายการงบประจำ
6111200
27,832.00
0.00
6,980.00
0.00
2100945027000000
รายการงบประจำ
6111200
29,592.00
0.00
24,320.00
0.00
2100934001110160
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3Sw
6111310
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
2100934001110180
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2100934001110200
เครื่องคอมพิวเตอร์
6111310
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
2100934001110220
ตู้สำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร
6111310
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
2100934001420000
อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที
6111320
4,662,400.00
2,156,800.00
2,505,600.00
0.00
2100934001420000
อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์อ
6111320
3,039,800.00
3,039,800.00
0.00
0.00
2100917032700000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
6111500
190,000.00
0.00
1,050.00
0.00
2100917032700000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
6111500
250,000.00
0.00
148,520.00
0.00