รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100633018000000
รายการงบประจำ
6111100
59,010.00
0.00
59,010.00
0.00
2100605026000000
รายการงบประจำ
6111200
678,000.00
0.00
0.00
0.00
2100611029000000
รายการงบประจำ
6111200
175,000.00
0.00
0.00
0.00
2100619028000000
รายการงบประจำ
6111200
55,000.00
0.00
0.00
0.00
2100625025000000
รายการงบประจำ
6111200
1,285,000.00
0.00
35,823.02
0.00
2100633018000000
รายการงบประจำ
6111200
13,500.00
0.00
2,250.00
0.00
2100634011000000
รายการงบประจำ
6111200
2,734,520.00
0.00
20,214.00
0.00
2100634014000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,000.00
0.00
166,366.30
0.00
2100634014120000
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
6111310
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2100634014120000
ระบบควบคุมการเข้าออกและควา
6111310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2100634014120000
ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัต
6111310
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
2100634014410000
งานถนนบริเวณอาคารปฏิบัติกา
6111320
950,000.00
0.00
0.00
0.00
2100634014420000
งานปรับปรุงห้องประชุมและห้
6111320
13,800,000.00
0.00
0.00
0.00
2100634014420000
งานระบบปรับอากาศและระบายอา
6111320
24,900,000.00
0.00
0.00
0.00