รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100638018000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
510,720.00
0.00
2100606026000000
รายการงบประจำ
6211200
1,540,000.00
22,300.00
634,859.49
0.00
2100635032000000
รายการงบประจำ
6211200
450,000.00
0.00
149,679.50
0.00
2100635033000000
รายการงบประจำ
6211200
7,108,200.00
96,000.00
7,007,701.60
0.00
2100638018000000
รายการงบประจำ
6211200
27,000.00
0.00
23,274.00
0.00
2100639001009000
รายการงบประจำ
6211200
382,000.00
0.00
301,671.75
0.00
2100639014000000
รายการงบประจำ
6211200
3,709,300.00
0.00
2,721,066.00
0.00
2100635033110280
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล
6211310
450,000.00
0.00
0.00
0.00
2100639014110000
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต
6211310
224,700.00
0.00
224,700.00
0.00
2100639014110000
ตู้เย็นพร้อมตู้แช่แข็ง-20
6211310
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
2100639014110000
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ-80องศ
6211310
561,750.00
0.00
561,750.00
0.00
2100639014110010
ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาสII
6211310
1,281,111.00
0.00
1,281,111.00
0.00
2100639014120010
ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอก
6211310
930,000.00
0.00
930,000.00
0.00
2100635033410000
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ
6211320
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2100635033410000
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ
6211320
3,128,700.00
0.00
0.00
0.00
2100635033410000
โครงการปรับปรุงสำนักงานชั้
6211320
7,020,600.00
0.00
0.00
0.00
2100635033410000
งานปรับปรุงเพิ่มเติมระบบปร
6211320
1,513,800.00
0.00
0.00
0.00
2100639014410000
โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย
6211320
3,590,000.00
0.00
3,590,000.00
0.00
2100639014700000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6211500
65,000.00
0.00
65,000.00
0.00