รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100633018000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
736,320.00
0.00
2100605026000000
รายการงบประจำ
6111200
1,745,000.00
0.00
1,744,999.71
0.00
2100611029000000
รายการงบประจำ
6111200
350,000.00
0.00
349,999.46
0.00
2100617027000000
รายการงบประจำ
6111200
355,600.00
0.00
355,599.55
0.00
2100619028000000
รายการงบประจำ
6111200
522,500.00
0.00
522,491.51
0.00
2100625025000000
รายการงบประจำ
6111200
2,568,000.00
0.00
2,567,999.14
0.00
2100633018000000
รายการงบประจำ
6111200
27,000.00
0.00
27,000.00
0.00
2100634001009000
รายการงบประจำ
6111200
1,220,000.00
0.00
1,219,997.92
0.00
2100634011000000
รายการงบประจำ
6111200
4,583,628.70
0.00
4,583,628.70
0.00
2100634014000000
รายการงบประจำ
6111200
2,589,000.00
0.00
2,588,998.95
0.00
2100634011110060
ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ
6111310
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2100634011110110
ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอก
6111310
399,966.00
0.00
399,966.00
0.00
2100634011110110
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
6111310
290,000.00
0.00
290,000.00
0.00
2100634014110080
เครื่องสำรองไฟฟ้า
6111310
51,360.00
0.00
51,360.00
0.00
2100634014110080
ตู้เย็น
6111310
33,800.00
0.00
33,800.00
0.00
2100634014120000
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
6111310
3,980,000.00
0.00
3,980,000.00
0.00
2100634014120000
ระบบควบคุมการเข้าออกและควา
6111310
1,670,109.00
0.00
1,670,109.00
0.00
2100634014120000
ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัต
6111310
2,790,000.00
0.00
2,790,000.00
0.00
2100634011410010
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
2100634014410000
งานถนนบริเวณอาคารปฏิบัติกา
6111320
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
2100634014420000
งานปรับปรุงห้องประชุมและห้
6111320
13,131,000.00
0.00
13,131,000.00
0.00
2100634014420000
งานระบบปรับอากาศและระบายอา
6111320
21,899,000.00
18,614,150.00
3,284,850.00
0.00