รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100438018000000
รายการงบประจำ
6211100
5,202,250.00
0.00
3,901,580.67
0.00
2100420029000000
รายการงบประจำ
6211200
2,136,400.00
120,000.00
1,512,376.77
0.00
2100431034000000
รายการงบประจำ
6211200
2,983,400.00
0.00
2,017,979.00
0.00
2100431048000000
รายการงบประจำ
6211200
240,000.00
0.00
160,291.00
0.00
2100435023000000
รายการงบประจำ
6211200
359,900.00
0.00
236,443.00
0.00
2100435031000000
รายการงบประจำ
6211200
664,700.00
0.00
466,120.00
0.00
2100435039000000
รายการงบประจำ
6211200
1,500,000.00
0.00
1,257,994.00
0.00
2100435046000000
รายการงบประจำ
6211200
1,790,386.75
9,259.50
1,646,303.22
0.00
2100438018000000
รายการงบประจำ
6211200
1,158,700.00
0.00
732,863.00
0.00
2100439001000000
รายการงบประจำ
6211200
273,500.00
0.00
156,970.00
0.00
2100439010000000
รายการงบประจำ
6211200
3,677,120.00
31,030.00
2,101,673.37
0.00
2100439011000000
รายการงบประจำ
6211200
434,800.00
0.00
328,600.00
0.00
2100439010110150
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ด
6211310
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
2100439010110150
เก้าอี้แถวนั่งรอ4ที่นั่ง
6211310
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
2100439010110150
ตู้คอนเทนเนอร์อาคารสำนักงา
6211310
497,550.00
0.00
497,550.00
0.00
2100439010410000
อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด2
6211320
5,501,400.00
5,501,400.00
0.00
0.00
2100439010410000
ก่อสร้างถนนพื้นลานคอนกรีตเ
6211320
646,000.00
646,000.00
0.00
0.00
2100439010410000
ก่อสร้างรั้วประตูเข้า-ออ
6211320
1,106,300.00
1,106,300.00
0.00
0.00
2100439010410000
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานป
6211320
696,462.66
348,231.33
348,231.33
0.00
2100439010410000
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานป
6211320
337,500.00
337,500.00
0.00
0.00
2100439010410000
งานถมดินบริเวณก่อสร้างสำน
6211320
2,398,200.00
2,398,200.00
0.00
0.00
2100439010420000
อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อส
6211320
26,809,590.00
21,139,240.00
5,670,350.00
0.00
2100449057429000
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ
6211320
150,000.00
0.00
44,644.00
0.00
2100435031500000
เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธา
6211410
3,630,000.00
0.00
3,630,000.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่ว
6211410
468,000.00
0.00
319,045.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคร
6211410
10,000.00
0.00
2,500.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะ
6211410
17,500.00
0.00
0.00
0.00
2100439012600000
เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วย
6211420
1,149,750.00
0.00
805,680.00
0.00
2100425025700000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
6211500
106,560.00
0.00
102,025.00
0.00