รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100438018000000
รายการงบประจำ
6211100
3,089,800.00
0.00
868,220.00
0.00
2100420029000000
รายการงบประจำ
6211200
1,093,200.00
0.00
690,361.00
0.00
2100431034000000
รายการงบประจำ
6211200
1,298,700.00
0.00
560,642.00
0.00
2100431048000000
รายการงบประจำ
6211200
85,000.00
0.00
19,565.00
0.00
2100435023000000
รายการงบประจำ
6211200
165,900.00
0.00
12,600.00
0.00
2100435031000000
รายการงบประจำ
6211200
225,950.00
0.00
137,430.00
0.00
2100435039000000
รายการงบประจำ
6211200
1,046,600.00
0.00
75,540.00
0.00
2100435046000000
รายการงบประจำ
6211200
2,061,600.00
0.00
243,274.97
0.00
2100438018000000
รายการงบประจำ
6211200
737,300.00
0.00
123,730.00
0.00
2100439001000000
รายการงบประจำ
6211200
126,600.00
0.00
118,742.00
0.00
2100439010000000
รายการงบประจำ
6211200
1,827,860.00
70,620.00
384,833.35
0.00
2100439011000000
รายการงบประจำ
6211200
158,300.00
0.00
64,760.00
0.00
2100439010110150
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ด
6211310
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
2100439010110150
เก้าอี้แถวนั่งรอ4ที่นั่ง
6211310
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
2100439010110150
ตู้คอนเทนเนอร์อาคารสำนักงา
6211310
497,550.00
497,550.00
0.00
0.00
2100439010420000
อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อส
6211320
3,433,790.00
3,433,790.00
0.00
0.00
2100435031500000
เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธา
6211410
1,706,100.00
0.00
1,706,100.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่ว
6211410
195,000.00
0.00
80,600.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคร
6211410
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2100439012500000
เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะ
6211410
7,300.00
0.00
0.00
0.00
2100439012600000
เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วย
6211420
479,100.00
0.00
198,555.00
0.00