รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100433018000000
รายการงบประจำ
6111100
3,073,900.00
0.00
278,200.00
0.00
2100413029000000
รายการงบประจำ
6111200
2,952,100.00
0.00
260,060.00
0.00
2100428034000000
รายการงบประจำ
6111200
80,800.00
0.00
25,700.00
0.00
2100428035000000
รายการงบประจำ
6111200
334,600.00
0.00
46,610.00
0.00
2100428036000000
รายการงบประจำ
6111200
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2100428037000000
รายการงบประจำ
6111200
1,395,100.00
0.00
14,150.00
0.00
2100430023000000
รายการงบประจำ
6111200
284,400.00
0.00
40,740.00
0.00
2100430031000000
รายการงบประจำ
6111200
564,400.00
0.00
27,970.00
0.00
2100430039000000
รายการงบประจำ
6111200
160,500.00
0.00
0.00
0.00
2100433018000000
รายการงบประจำ
6111200
714,600.00
0.00
30,350.00
0.00
2100434001000000
รายการงบประจำ
6111200
185,000.00
0.00
46,490.00
0.00
2100434010000000
รายการงบประจำ
6111200
3,432,200.00
0.00
97,093.19
0.00
2100434011000000
รายการงบประจำ
6111200
406,900.00
0.00
7,760.00
0.00
2100443032000000
รายการงบประจำ
6111200
196,100.00
0.00
0.00
0.00
2100430023110000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
735,000.00
0.00
0.00
2100430023110000
เครื่องตรวจวัดคลอรีนอิสระค
6111310
75,000.00
60,990.00
0.00
0.00
2100430023110020
หลังคารถบรรทุกขนาด1ตัน
6111310
34,000.00
34,000.00
0.00
0.00
2100430031110030
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
523,000.00
0.00
0.00
0.00
2100434001110030
เครื่องตรวจวัดก๊าซพร้อมกัน
6111310
185,000.00
185,000.00
0.00
0.00
2100434010110030
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6111310
6,200.00
6,195.30
0.00
0.00
2100434010110050
โต๊ะทำงานแบบชุดตำบลหมากแข
6111310
32,500.00
21,250.00
0.00
0.00
2100434010110080
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6111310
5,700.00
5,697.75
0.00
0.00
2100434010110080
เครื่องพิมพ์Multifunction
6111310
17,000.00
17,000.00
0.00
0.00
2100434010110100
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
28,000.00
0.00
0.00
2100434010110120
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
2100434010110120
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอก
6111310
6,200.00
6,200.00
0.00
0.00
2100434010110130
เก้าอี้สำนักงานตำบลหมากแข
6111310
24,500.00
17,500.00
0.00
0.00
2100434010110140
เครื่องรับส่งวิทยุระบบVH
6111310
60,000.00
37,500.00
0.00
0.00
2100434010110160
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3Sw
6111310
130,000.00
129,994.30
0.00
0.00
2100434010110160
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื
6111310
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
2100434010110190
โต๊ะทำงานเหล็กตำบลหมากแข้
6111310
45,500.00
38,500.00
0.00
0.00
2100434010110210
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
2100434010110210
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6111310
1,600.00
1,599.65
0.00
0.00
2100434010110220
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื
6111310
16,500.00
16,500.00
0.00
0.00
2100434010110230
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
160,000.00
160,000.00
0.00
0.00
2100434010110250
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
17,000.00
17,000.00
0.00
0.00
2100434010110260
ตู้เย็นขนาด16คิวบิกฟุต
6111310
50,000.00
47,800.00
0.00
0.00
2100434010110320
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื
6111310
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
2100434010120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,288,000.00
1,204,000.00
0.00
0.00
2100434010410000
อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด2
6111320
1,613,600.00
0.00
0.00
0.00
2100434010420000
อาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อส
6111320
3,435,800.00
0.00
0.00
0.00
2100430031500000
เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธา
6111410
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2100434012500000
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่ว
6111410
280,800.00
0.00
0.00
0.00
2100434012500000
เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะ
6111410
4,500.00
0.00
0.00
0.00
2100434012500000
เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคร
6111410
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2100434012600000
เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วย
6111420
687,960.00
0.00
0.00
0.00