รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100333008000000
รายการงบประจำ
6111100
3,330,100.00
0.00
470,805.00
0.00
2100305016000000
รายการงบประจำ
6111200
3,549,000.00
3,745.00
47,387.00
0.00
2100330019000000
รายการงบประจำ
6111200
555,840.00
0.00
0.00
0.00
2100333008000000
รายการงบประจำ
6111200
528,700.00
0.00
86,584.00
0.00
2100334003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,308,650.00
0.00
161,903.94
0.00
2100305016110000
ตู้เหล็กรางเลื่อน(เก็บแฟ้
6111310
150,000.00
128,400.00
0.00
0.00
2100305016110000
เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลา
6111310
32,000.00
32,000.00
0.00
0.00
2100305016110010
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
33,000.00
33,000.00
0.00
0.00
2100305016110010
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
60,000.00
59,800.00
0.00
0.00
2100305016110020
เตียงนอนเหล็ก2ชั้นตำบลห
6111310
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2100305016110020
อุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มตำบลหนอ
6111310
500,000.00
498,000.00
0.00
0.00
2100305016110030
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
32,000.00
0.00
0.00
2100305016110040
ตู้เก็บเวชระเบียนแบบคงที่
6111310
100,000.00
19,260.00
0.00
0.00
2100305016110040
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6111310
32,000.00
30,000.00
0.00
0.00
2100305016110040
ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแ
6111310
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
2100305016110040
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนท
6111310
74,000.00
56,000.00
0.00
0.00
2100305016110050
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
18,000.00
9,490.00
0.00
0.00
2100305016110050
เก้าอี้พักคอย4ที่นั่งตำ
6111310
129,000.00
125,000.00
0.00
0.00
2100305016110050
รถแจกยาแบบ30ช่องตำบลหนอ
6111310
48,000.00
48,000.00
0.00
0.00
2100305016110060
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
25,900.00
22,500.00
0.00
0.00
2100305016110060
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
321,600.00
320,000.00
0.00
0.00
2100305016110060
ชั้นเหล็กสำหรับตากอุปกรณ์
6111310
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
2100305016110070
ตู้เก็บวัสดุสำหรับตากอุปกร
6111310
10,000.00
7,900.00
0.00
0.00
2100305016110070
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
57,200.00
55,000.00
0.00
0.00
2100305016110070
เครื่องต้มทำน้ำร้อนตำบลหน
6111310
12,500.00
12,500.00
0.00
0.00
2100305016410000
อาคารสวัสดิการและจำหน่ายผล
6111320
3,465,000.00
2,599,000.00
0.00
0.00
2100305016410000
ปรับปรุงห้องตรวจหาสารเสพติ
6111320
50,000.00
48,500.00
0.00
0.00
2100305016410000
ปรับปรุงห้องเภสัชกรรมกลุ่
6111320
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
2100305016410000
ปรับปรุงห้องพยาบาล(อาคารบ
6111320
263,000.00
0.00
0.00
0.00
2100305016410000
ปรับปรุงโรงอาหารอาคารฟื้นฟ
6111320
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
2100305016410010
โรงเรือนเพาะพันธุ์พืชผักแล
6111320
250,000.00
0.00
0.00
0.00