รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211100
6,782,800.00
0.00
4,322,277.56
0.00
2100306016000000
รายการงบประจำ
6211200
15,181,220.00
1,821,865.00
9,519,805.74
0.00
2100335018000000
รายการงบประจำ
6211200
1,575,997.00
366,000.00
863,792.36
0.00
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,283,700.00
0.00
735,605.00
0.00
2100339003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,029,200.00
0.00
1,341,976.42
0.00
2100306016110040
รถเข็นสแตนเลสเคลียร์เศษอาห
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2100306016110040
รถเข็นถาดอาหารสแตนเลสขนาด
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2100306016120000
รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระ
6211310
1,285,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
2100335018110090
เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัสS
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
2100335018110090
พัดลมตั้งพื้น18"HATARIH
6211310
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
2100335018110090
เก้าอี้สำนักงานบุหนังดำมีเ
6211310
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
2100335018110090
เคาน์เตอร์จุดบริการผู้ป่วย
6211310
244,320.00
244,320.00
0.00
0.00
2100306016410020
โรงงานอาชีวะบำบัดตำบลหนอง
6211320
2,742,600.00
2,742,600.00
0.00
0.00
2100306016420000
อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟ
6211320
13,000,000.00
13,000,000.00
0.00
0.00
2100306007709000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระ
6211500
128,000.00
0.00
128,000.00
0.00