รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211100
6,782,800.00
0.00
2,105,941.30
0.00
2100306016000000
รายการงบประจำ
6211200
14,881,220.00
325,590.00
2,546,638.69
0.00
2100335018000000
รายการงบประจำ
6211200
1,958,317.00
341,635.10
306,337.16
0.00
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211200
827,700.00
0.00
364,811.00
0.00
2100339003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,023,300.00
0.00
738,304.41
0.00
2100306016110040
รถเข็นสแตนเลสเคลียร์เศษอาห
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2100306016110040
รถเข็นถาดอาหารสแตนเลสขนาด
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2100306016120000
รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระ
6211310
1,290,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
2100306016410020
โรงงานอาชีวะบำบัดตำบลหนอง
6211320
3,250,000.00
0.00
0.00
0.00
2100306016420000
อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟ
6211320
13,000,000.00
0.00
0.00
0.00