รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211100
2,837,500.00
0.00
997,890.00
0.00
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211200
3,076,000.00
0.00
1,455,425.00
0.00
2100339003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,487,750.00
247,500.00
22,500.00
0.00
2100335018120100
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2100339003420000
อาคารรังสีรักษา6ชั้นพื้
6211320
11,992,800.00
11,992,800.00
0.00
0.00