รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100333008000000
รายการงบประจำ
6111100
5,933,018.57
0.00
5,933,018.57
0.00
2100330019000000
รายการงบประจำ
6111200
581,466.00
0.00
581,466.00
0.00
2100333008000000
รายการงบประจำ
6111200
6,225,100.00
0.00
6,225,100.00
0.00
2100334003000000
รายการงบประจำ
6111200
3,278,500.00
0.00
3,278,500.00
0.00
2100334012009000
รายการงบประจำ
6111200
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
2100330019120020
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร
6111310
4,497,000.00
0.00
4,497,000.00
0.00
2100330019120020
ตู้ผสมยาเคมีตำบลหนองไผ่อ
6111310
1,910,000.00
0.00
1,910,000.00
0.00
2100334003420010
อาคารรังสีรักษา6ชั้นพื้
6111320
24,557,500.00
9,213,000.00
15,344,500.00
0.00
2100334003420010
อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกแล
6111320
22,557,000.00
0.00
22,557,000.00
0.00