รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211100
5,675,000.00
0.00
4,140,250.00
0.00
2100335018000000
รายการงบประจำ
6211200
2,054,686.00
0.00
1,550,294.15
0.00
2100338008000000
รายการงบประจำ
6211200
6,312,000.00
0.00
5,340,146.00
0.00
2100339003000000
รายการงบประจำ
6211200
3,185,000.00
90,000.00
1,235,276.85
0.00
2100339010009000
รายการงบประจำ
6211200
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
2100335018120000
เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่
6211310
74,700,000.00
74,700,000.00
0.00
0.00
2100335018120010
เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทา
6211310
34,700,000.00
34,700,000.00
0.00
0.00
2100335018120100
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
7,990,000.00
0.00
7,990,000.00
0.00
2100339003420000
อาคารรังสีรักษา6ชั้นพื้
6211320
20,677,000.00
10,000.00
20,667,000.00
0.00