รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
12,024,803.65
0.00
2100235095000000
รายการงบประจำ
6211200
80,000.00
0.00
49,800.00
0.00
21002350A0000000
รายการงบประจำ
6211200
751,000.00
0.00
691,050.00
0.00
21002350A1000000
รายการงบประจำ
6211200
10,090.00
4,840.00
0.00
0.00
21002350G0000000
รายการงบประจำ
6211200
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2100239008000000
รายการงบประจำ
6211200
252,000.00
0.00
127,253.33
0.00
2100239024000000
รายการงบประจำ
6211200
77,300.00
0.00
0.00
0.00
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211200
54,966,012.00
0.00
40,096,370.00
0.00
2100251091000000
รายการงบประจำ
6211200
31,600.00
31,600.00
0.00
0.00
21002350A0120258
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี
6211310
1,390,000.00
0.00
1,390,000.00
0.00
21002350A0420027
อาคารพักคนไข้298เตียงเป
6211320
21,967,900.00
21,967,900.00
0.00
0.00
21002350A1420012
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล
6211320
25,000,000.00
20,315,000.00
0.00
0.00
2100235097500000
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาควา
6211410
246,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235099500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายน
6211410
9,996,000.00
0.00
9,996,000.00
0.00
2100235099500000
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุค
6211410
345,750.00
0.00
340,044.00
0.00