รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
3,665,989.72
0.00
2100230095000000
รายการงบประจำ
6111200
100,000.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0000000
รายการงบประจำ
6111200
272,000.00
0.00
84,550.00
0.00
21002300A1000000
รายการงบประจำ
6111200
2,192.00
0.00
0.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
165,000.00
0.00
82,500.00
0.00
2100234024000000
รายการงบประจำ
6111200
24,500.00
0.00
0.00
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
19,733,263.00
0.00
9,963,187.00
0.00
2100243091000000
รายการงบประจำ
6111200
19,362.00
0.00
0.00
0.00
2100230099120000
MedicalSimulationSystem
6111310
7,000,000.00
6,970,000.00
0.00
0.00
21002300A0110013
ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลอุดรธา
6111310
458,000.00
0.00
458,000.00
0.00
21002300A0110058
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6111310
123,050.00
0.00
123,050.00
0.00
21002300A0110075
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6111310
914,850.00
0.00
914,850.00
0.00
21002300A0110094
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6111310
148,850.00
0.00
148,850.00
0.00
21002300A0110098
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
6111310
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
21002620A8110081
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ
6111310
111,000.00
0.00
111,000.00
0.00
21002620A8110153
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6111310
255,000.00
0.00
255,000.00
0.00
21002620A8110178
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
6111310
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
21002620A8110429
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
739,000.00
0.00
739,000.00
0.00
21002620A8110434
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทาร
6111310
223,950.00
0.00
223,950.00
0.00
21002620A8110438
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6111310
119,000.00
0.00
119,000.00
0.00
21002620A8110471
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6111310
123,050.00
0.00
123,050.00
0.00
21002620A8110537
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6111310
1,122,000.00
0.00
1,122,000.00
0.00
21002620A8110569
หม้อต้มแผ่นความร้อนโรงพยา
6111310
288,000.00
0.00
288,000.00
0.00
21002620A8110695
หม้อแช่พาราฟินโรงพยาบาลอุ
6111310
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
21002620A8110798
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6111310
1,122,000.00
0.00
1,122,000.00
0.00
21002620A8120001
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิ
6111310
1,199,000.00
0.00
1,199,000.00
0.00
2100230099420000
อาคารพักอาจารย์แพทย์44ยู
6111320
24,290,000.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0420252
อาคารพักคนไข้298เตียงเป
6111320
24,000,000.00
24,000,000.00
0.00
0.00
2100230097500000
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาควา
6111410
310,000.00
0.00
0.00
0.00
2100230099500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายน
6111410
11,319,000.00
0.00
11,319,000.00
0.00
2100230099500000
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุค
6111410
600,500.00
0.00
0.00
0.00