รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111100
1,012,060.00
0.00
1,012,060.00
0.00
21002300A0000000
รายการงบประจำ
6111200
272,000.00
0.00
0.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
165,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234024000000
รายการงบประจำ
6111200
24,500.00
0.00
0.00
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
387,000.00
0.00
38,760.00
0.00
2100230099120000
MedicalSimulationSystem
6111310
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0110013
ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลอุดรธา
6111310
460,000.00
458,000.00
0.00
0.00
21002300A0110058
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6111310
130,000.00
123,050.00
0.00
0.00
21002300A0110075
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6111310
920,000.00
914,850.00
0.00
0.00
21002300A0110094
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6111310
150,000.00
148,850.00
0.00
0.00
21002300A0110098
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
6111310
70,000.00
69,000.00
0.00
0.00
21002620A8110081
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ
6111310
114,000.00
111,000.00
0.00
0.00
21002620A8110153
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6111310
258,000.00
255,000.00
0.00
0.00
21002620A8110178
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
6111310
70,000.00
69,000.00
0.00
0.00
21002620A8110429
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
821,000.00
739,000.00
0.00
0.00
21002620A8110434
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทาร
6111310
225,000.00
223,950.00
0.00
0.00
21002620A8110438
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6111310
120,000.00
119,000.00
0.00
0.00
21002620A8110471
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6111310
130,000.00
123,050.00
0.00
0.00
21002620A8110537
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6111310
1,125,000.00
1,122,000.00
0.00
0.00
21002620A8110569
หม้อต้มแผ่นความร้อนโรงพยา
6111310
291,000.00
288,000.00
0.00
0.00
21002620A8110695
หม้อแช่พาราฟินโรงพยาบาลอุ
6111310
162,000.00
144,000.00
0.00
0.00
21002620A8110798
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6111310
1,125,000.00
1,122,000.00
0.00
0.00
21002620A8120001
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิ
6111310
1,200,000.00
1,199,000.00
0.00
0.00
2100230099420000
อาคารพักอาจารย์แพทย์44ยู
6111320
24,290,000.00
0.00
0.00
0.00