รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
2,926,231.00
0.00
2100235095000000
รายการงบประจำ
6211200
40,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0000000
รายการงบประจำ
6211200
362,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A1000000
รายการงบประจำ
6211200
4,840.00
0.00
0.00
0.00
2100239008000000
รายการงบประจำ
6211200
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211200
16,590,300.00
0.00
149,188.00
0.00
2100251091000000
รายการงบประจำ
6211200
31,600.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120258
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี
6211310
1,400,000.00
0.00
1,390,000.00
0.00
21002350A0420027
อาคารพักคนไข้298เตียงเป
6211320
8,787,200.00
0.00
0.00
0.00