รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111100
657,050.00
0.00
657,050.00
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111100
1,224,644.84
0.00
1,224,644.84
0.00
2100205014009000
รายการงบประจำ
6111200
206,500.00
0.00
0.00
0.00
2100212021009000
รายการงบประจำ
6111200
11,800.00
0.00
0.00
0.00
2100219023009000
รายการงบประจำ
6111200
32,000.00
0.00
0.00
0.00
2100228060000000
รายการงบประจำ
6111200
391,650.00
0.00
0.00
0.00
2100228085000000
รายการงบประจำ
6111200
708,800.00
0.00
0.00
0.00
2100228087000000
รายการงบประจำ
6111200
564,850.00
0.00
0.00
0.00
2100228090000000
รายการงบประจำ
6111200
395,500.00
0.00
0.00
0.00
2100230024009000
รายการงบประจำ
6111200
18,500.00
0.00
0.00
0.00
2100230095000000
รายการงบประจำ
6111200
8,273,269.00
0.00
0.00
0.00
2100230096000000
รายการงบประจำ
6111200
79,350.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0000000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
427,500.00
0.00
26,044.00
0.00
2100234001009000
รายการงบประจำ
6111200
280,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234002009000
รายการงบประจำ
6111200
26,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234008000000
รายการงบประจำ
6111200
754,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234024000000
รายการงบประจำ
6111200
2,073,561.00
0.00
0.00
0.00
2100237067000000
รายการงบประจำ
6111200
402,450.00
0.00
0.00
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
351,000.00
0.00
46,258.00
0.00
2100250092000000
รายการงบประจำ
6111200
95,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234008110080
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
758,000.00
0.00
0.00
2100234008110140
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
758,000.00
0.00
0.00
2100234008110140
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
758,000.00
0.00
0.00
2100234008110340
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
758,000.00
0.00
0.00
2100234008120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,288,000.00
1,285,000.00
0.00
0.00
21002620A8110041
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6111310
1,125,000.00
1,124,750.00
0.00
0.00
21002620A8110284
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทาร
6111310
75,000.00
67,800.00
0.00
0.00
21002620A8110527
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6111310
1,125,000.00
1,124,800.00
0.00
0.00
21002620A8110548
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6111310
258,000.00
257,750.00
0.00
0.00
21002620A8110710
หม้อต้มแผ่นความร้อนโรงพยา
6111310
291,000.00
290,800.00
0.00
0.00
21002620A8110722
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ
6111310
114,000.00
113,850.00
0.00
0.00
21002620A8110822
หม้อแช่พาราฟินโรงพยาบาลกุ
6111310
162,000.00
161,850.00
0.00
0.00
21002300A0420034
อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร
6111320
15,737,300.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0420059
อาคารผู้ป่วยพิเศษ60ห้อง
6111320
50,646,400.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0420065
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
6111320
1,353,000.00
0.00
0.00
0.00
21002300A0420138
แฟลตพักแพทย์20ยูนิต(6ชั
6111320
16,783,300.00
16,783,300.00
0.00
0.00
21002300A0420213
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเห
6111320
3,210,800.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410000
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
3,635,300.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410010
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6111320
1,124,400.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410010
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวม
6111320
176,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410040
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
3,635,300.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410050
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6111320
1,124,400.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410080
ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำน
6111320
467,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410090
รั้วตาข่ายลวดถักตอกเสาเข็
6111320
514,500.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410100
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
3,635,300.00
0.00
0.00
0.00
2100234008410120
บ้านพักข้าราชการระดับ8-9
6111320
2,392,400.00
0.00
0.00
0.00
2100234008420010
อาคารพักพยาบาล32หน่วยเป
6111320
557,500.00
0.00
0.00
0.00
2100234008420010
อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังห
6111320
25,479,500.00
25,116,374.00
363,126.00
0.00