รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100238028000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
1,600,274.19
0.00
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
2,812,133.54
0.00
2100205081000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
0.00
0.00
2100206014009000
รายการงบประจำ
6211200
196,200.00
0.00
48,600.00
0.00
2100206082000000
รายการงบประจำ
6211200
5,195,000.00
0.00
140,400.00
0.00
2100214029009000
รายการงบประจำ
6211200
43,932.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0000000
รายการงบประจำ
6211200
1,411,250.00
0.00
0.00
0.00
2100231060000000
รายการงบประจำ
6211200
388,700.00
0.00
69,600.00
0.00
2100231085000000
รายการงบประจำ
6211200
778,600.00
82,832.00
100,824.00
0.00
2100231087000000
รายการงบประจำ
6211200
526,800.00
0.00
26,070.00
0.00
2100231090000000
รายการงบประจำ
6211200
394,300.00
0.00
14,400.00
0.00
2100235024009000
รายการงบประจำ
6211200
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095000000
รายการงบประจำ
6211200
8,837,400.00
340,076.00
1,361,415.25
0.00
2100235097000000
รายการงบประจำ
6211200
130,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0000000
รายการงบประจำ
6211200
166,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A1000000
รายการงบประจำ
6211200
96,800.00
0.00
0.00
0.00
21002350G0000000
รายการงบประจำ
6211200
41,234.00
0.00
0.00
0.00
2100238028000000
รายการงบประจำ
6211200
474,420.00
0.00
79,599.00
0.00
2100239001009000
รายการงบประจำ
6211200
57,900.00
0.00
0.00
0.00
2100239002009000
รายการงบประจำ
6211200
198,000.00
0.00
0.00
0.00
2100239003009000
รายการงบประจำ
6211200
766,000.00
0.00
181,600.00
0.00
2100239008000000
รายการงบประจำ
6211200
756,200.00
0.00
397,769.31
0.00
2100239024000000
รายการงบประจำ
6211200
2,286,400.00
0.00
220,890.00
0.00
2100242067000000
รายการงบประจำ
6211200
416,300.00
8,320.00
109,385.00
0.00
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211200
17,499,900.00
0.00
100,858.00
0.00
2100251091000000
รายการงบประจำ
6211200
678,620.00
0.00
0.00
0.00
2100261092000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
14,400.00
0.00
21002280H0110101
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
920,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110102
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
1,840,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110103
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
920,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110104
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110105
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110106
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110107
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110108
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110109
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110110
กล้องจุลทรรศน์สถานีอนามัย
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110111
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110112
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110113
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110114
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110115
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110116
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110117
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110118
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110119
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110120
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110121
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110122
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110123
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110124
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110125
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110126
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110127
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110128
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110129
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110130
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110131
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002280H0110132
กล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลส่
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110490
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
920,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110490
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6211310
375,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6211310
86,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ
6211310
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6211310
375,000.00
375,000.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบส
6211310
70,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกใน
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
920,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6211310
375,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110500
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6211310
86,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110510
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
130,000.00
0.00
0.00
0.00
2100235095110510
หม้อต้มแผ่นความร้อนโรงพยา
6211310
97,000.00
97,000.00
0.00
0.00
21002350A0110361
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
330,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110364
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
330,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110367
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110368
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
660,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110369
เครื่องควบคุมการให้สารน้ำท
6211310
180,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110370
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร
6211310
610,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110372
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว
6211310
356,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110373
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว
6211310
356,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110374
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม
6211310
245,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110375
เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่
6211310
200,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110376
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร
6211310
840,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110378
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
814,000.00
780,000.00
0.00
0.00
21002350A0110381
ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน
6211310
300,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110386
เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่
6211310
430,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110387
ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน
6211310
300,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110388
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
330,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110390
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
330,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110391
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
6211310
600,000.00
597,200.00
0.00
0.00
21002350A0110392
เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปร
6211310
520,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110393
เครื่องติดตามการทำงานของหั
6211310
1,350,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110394
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
6211310
800,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110395
ตู้อบเด็กโรงพยาบาลบ้านผือ
6211310
550,000.00
548,700.00
0.00
0.00
21002350A0110401
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย
6211310
920,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110402
เครื่องฟอกอากาศแบบผังใต้เพ
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110403
เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปร
6211310
520,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110404
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิ
6211310
480,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110405
ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน
6211310
300,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110406
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร
6211310
300,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0110409
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว
6211310
300,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120234
เครื่องติดตามการทำงานของหั
6211310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120239
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
6211310
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120240
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
6211310
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120246
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไ
6211310
1,320,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120247
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,288,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120249
รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกร
6211310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120250
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
6211310
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120251
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
6211310
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120254
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,288,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120256
ตู้ผสมยาเคมีบำบัดโรงพยาบา
6211310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120261
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
6211310
3,550,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0120262
เครื่องติดตามการทำงานของหั
6211310
4,200,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0410250
ห้องผสมยาเคมีบำบัดโรงพยาบ
6211320
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0410254
ห้องบริหารยาเคมีบำบัดโรงพ
6211320
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0410278
บ้านพักข้าราชการระดับ7-8
6211320
1,210,100.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0410279
บ้านพักข้าราชการระดับ3-4
6211320
989,300.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0410280
บ้านพักข้าราชการระดับ3-4
6211320
989,300.00
0.00
0.00
0.00
21002350A0420026
อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร
6211320
32,547,300.00
30,396,700.00
2,150,600.00
0.00
21002350A0420150
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
6211320
18,228,200.00
8,463,148.00
9,764,952.00
0.00
2100239008410070
ปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้
6211320
450,000.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410070
เสาธงสูง15เมตรสำนักงาน
6211320
199,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410070
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6211320
1,159,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410070
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6211320
1,159,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410080
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6211320
1,159,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410080
บ้านพักข้าราชการระดับ7-8
6211320
1,210,100.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร
6211320
410,000.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
รั้วคอนกรีตบล็อคไม่ตอกเสา
6211320
693,900.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
ป้ายสำนักงานและประตูรั้วส
6211320
70,100.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
ป้ายสำนักงานและประตูรั้วส
6211320
70,100.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
ป้ายสำนักงานและประตูรั้วส
6211320
70,100.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
เสาธงสูง8เมตรสำนักงานส
6211320
159,800.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
รั้วตาข่ายถักสูง2เมตรค
6211320
327,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410090
รั้วตาข่ายถักสูง2เมตรค
6211320
637,900.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410100
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รว
6211320
711,200.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410100
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6211320
3,583,400.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410100
รั้วคอนกรีตบล็อคไม่ตอกเสา
6211320
388,800.00
0.00
0.00
0.00
2100239008410100
รั้วตาข่ายถักสูง2เมตรค
6211320
360,100.00
0.00
0.00
0.00
2100239008420010
อาคารพักพยาบาล32หน่วยเป
6211320
9,412,700.00
6,056,947.00
3,355,753.00
0.00
2100235097500000
เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโร
6211410
96,800.00
0.00
0.00
0.00
2100235097500000
เงินอุดหนุนโครงการกำจัดปัญ
6211410
440,000.00
0.00
0.00
0.00