รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
121,200.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
30,000.00
0.00
11,500.00
0.00
2100234007000000
รายการงบประจำ
6111200
756,500.00
0.00
712,787.29
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
302,400.00
0.00
0.00
0.00
2100234007110010
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
250,000.00
0.00
249,000.00
0.00
2100234007110020
หุ่นจำลองการตรวจร่างกายวิ
6111310
850,000.00
0.00
840,000.00
0.00
2100230099500000
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุค
6111410
870,000.00
0.00
870,000.00
0.00
2100234007500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส
6111410
11,965,440.00
486,343.05
3,773,672.31
0.00