รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
484,800.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
2100234007000000
รายการงบประจำ
6111200
1,810,300.00
0.00
1,810,296.06
0.00
2100234008000000
รายการงบประจำ
6111200
4,700.00
0.00
4,559.00
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
344,500.00
0.00
344,000.00
0.00
2100234007110010
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
249,000.00
0.00
249,000.00
0.00
2100234007110020
หุ่นจำลองการตรวจร่างกายวิ
6111310
840,000.00
0.00
840,000.00
0.00
2100234007110100
ชุดโต๊ะทำงาน5ที่นั่ง
6111310
79,300.00
0.00
79,300.00
0.00
2100234007110100
ตู้เก็บเอกสารแบบมีล้อเลื่อ
6111310
46,540.00
0.00
46,540.00
0.00
2100234007110100
เก้าอี้สำนักงานแบบมีท้าวแข
6111310
48,620.00
0.00
48,620.00
0.00
2100234007110100
เก้าอี้สำนักงานแบบมีท้าวแข
6111310
13,140.00
0.00
13,140.00
0.00
2100234007410010
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพุทธ
6111320
1,268,000.00
0.00
1,268,000.00
0.00
2100230099500000
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุค
6111410
870,000.00
0.00
870,000.00
0.00
2100234007500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส
6111410
12,695,040.00
34,000.00
12,661,040.00
0.00
2100234007509000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโ
6111410
27,500.00
0.00
27,500.00
0.00