รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111100
40,400.00
0.00
40,400.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
9,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234007110010
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2100234007110020
หุ่นจำลองการตรวจร่างกายวิ
6111310
850,000.00
0.00
0.00
0.00