รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100238028000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
336,000.00
0.00
2100238028000000
รายการงบประจำ
6211200
85,667.00
0.00
46,500.00
0.00
2100239007000000
รายการงบประจำ
6211200
2,560,000.00
0.00
2,112,227.55
0.00
2100246029000000
รายการงบประจำ
6211200
344,921.00
0.00
310,324.00
0.00
2100239007410000
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้
6211320
1,040,000.00
0.00
1,040,000.00
0.00
2100239007500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส
6211410
12,212,880.00
170,000.00
11,627,095.73
0.00