รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2016238008000000
รายการงบประจำ
6211100
43,837,200.00
0.00
14,157,340.00
0.00
2016238008000000
รายการงบประจำ
6211200
4,330,800.00
0.00
881,000.00
0.00
2016239001000000
รายการงบประจำ
6211200
12,029,000.00
15,461.50
1,482,745.48
0.00
2016239003000000
รายการงบประจำ
6211200
8,179,400.00
215,414.67
4,685,092.27
0.00
2016239005000000
รายการงบประจำ
6211200
106,800.00
0.00
0.00
0.00
2016239007000000
รายการงบประจำ
6211200
2,937,300.00
19,400.00
29,350.00
0.00
2016239001110000
เครื่องวัดความขุ่นและคลอรี
6211310
170,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์
6211310
588,500.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ
6211310
495,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
เครื่องดูดสุญญากาศตำบลสาม
6211310
481,500.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพ
6211310
359,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
ตู้ดูดควันตำบลสามพร้าวอำ
6211310
240,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อตำ
6211310
280,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
เครื่องเชื่อมจุดตำบลสามพร
6211310
470,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110000
โต๊ะทำงานช่างตำบลสามพร้าว
6211310
194,600.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110010
ชุดวิเคราะห์วงจรโครงข่ายคว
6211310
598,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110010
ตู้ปลอดเชื้อตำบลหมากแข้ง
6211310
600,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110010
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110010
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน
6211310
350,000.00
345,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
ตู้อบลมร้อนตำบลสามพร้าวอ
6211310
300,000.00
298,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
กล้องตรวจจับความร้อนตำบลส
6211310
165,000.00
164,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
เครื่องพิมพ์3มิติตำบลสา
6211310
481,500.00
395,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
เครื่องตีผสมตัวอย่างตำบลส
6211310
159,000.00
155,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์
6211310
450,000.00
446,000.00
0.00
0.00
2016239001110010
เครื่องมือเช็คการรั่วสารติ
6211310
280,000.00
277,000.00
0.00
0.00
2016239001110020
เครื่องวัดความขุ่นตำบลหมา
6211310
70,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001110020
ชุดเชื่อมแก๊สอะเซติลินตำบ
6211310
70,000.00
65,000.00
0.00
0.00
2016239001120000
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอ
6211310
5,600,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239001120000
เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสง
6211310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
ชุดอุปกรณ์กรีฑาตำบลหมากแข
6211310
614,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
ชุดปฏิบัติการพูดทางวิทยุกร
6211310
91,500.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ
6211310
433,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
ชุดเครื่องพิมพ์โมเดลต้นแบบ
6211310
591,900.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
เก้าอี้(ห้องประชุม5,000
6211310
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
เก้าอี้(ห้องเรียนรวม300
6211310
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
โต๊ะทำงานตำบลสามพร้าวอำเ
6211310
1,590,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003110000
เก้าอี้ทำงานตำบลสามพร้าว
6211310
1,050,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ชุดครุภัณฑ์นาฏศิลป์ตำบลหม
6211310
1,208,200.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
6211310
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ชุดการแสดงโขนตำบลหมากแข้ง
6211310
3,341,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ระบบเสียงระบบภาพและระบบแ
6211310
7,690,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ระบบเสียงและระบบภาพห้องประ
6211310
2,336,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120000
ระบบเสียงและระบบภาพห้องประ
6211310
4,937,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบเสียงระบบภาพและระบบแ
6211310
9,282,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบกล้องวงจรปิดตำบลสามพร
6211310
9,300,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล
6211310
1,865,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัค
6211310
2,865,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการภ
6211310
6,260,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล
6211310
5,810,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ระบบจัดการงานโทรศัพท์ส่วนก
6211310
2,639,300.00
0.00
0.00
0.00
2016239003120010
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพ
6211310
3,630,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239003410000
งานตกแต่งผิวพื้นหอประชุมต
6211320
7,921,100.00
0.00
0.00
0.00
2016239003410000
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรีย
6211320
7,756,000.00
0.00
0.00
0.00
2016225031500000
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวั
6211410
6,154,100.00
0.00
3,846,350.00
0.00
2016233010500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6211410
144,400.00
0.00
0.00
0.00
2016233010500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
400,600.00
14,210.00
73,443.20
0.00
2016233070509000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส
6211410
86,900.00
0.00
86,900.00
0.00
2016238008500000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
6211410
135,394,200.00
0.00
44,320,242.98
0.00
2016239003509000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโ
6211410
35,776.00
0.00
0.00
0.00
2016216032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการบ
6211500
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
2016232047700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภ
6211500
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2016233046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร
6211500
10,287,300.00
91,692.00
0.00
0.00
2016239003700000
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภา
6211500
165,000.00
0.00
2,301.42
0.00
2016239004700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2016239005700000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุง
6211500
293,300.00
0.00
62,000.00
0.00