รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2016233008000000
รายการงบประจำ
6111100
43,303,800.00
0.00
23,107,066.34
0.00
2016233008000000
รายการงบประจำ
6111200
5,517,600.00
0.00
966,362.03
0.00
2016234001000000
รายการงบประจำ
6111200
21,560,600.00
139,451.94
6,239,042.10
0.00
2016234003000000
รายการงบประจำ
6111200
17,278,200.00
305,267.48
6,096,610.92
0.00
2016234005000000
รายการงบประจำ
6111200
321,200.00
0.00
166,000.00
0.00
2016234007000000
รายการงบประจำ
6111200
4,842,900.00
0.00
106,827.00
0.00
2016234001110000
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการก่อ
6111310
480,000.00
0.00
477,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องวัดแรงตึงผิวตำบลหม
6111310
406,600.00
0.00
406,600.00
0.00
2016234001110000
ชุดทดสอบDigitalConcrete
6111310
300,000.00
0.00
295,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุ
6111310
500,000.00
0.00
495,410.00
0.00
2016234001110000
ชุดฝึกพวงมาลัยกำลังแบบแร็ค
6111310
250,000.00
0.00
247,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบ
6111310
772,000.00
0.00
771,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเคร
6111310
105,000.00
0.00
105,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเคร
6111310
89,000.00
0.00
89,000.00
0.00
2016234001110000
เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าและอิ
6111310
456,000.00
0.00
450,000.00
0.00
2016234001110010
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
6111310
155,000.00
0.00
129,000.00
0.00
2016234001110010
กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอ
6111310
140,000.00
0.00
138,000.00
0.00
2016234001110010
เตาอบแบบใช้ลมร้อนและไอน้ำ
6111310
750,000.00
0.00
668,000.00
0.00
2016234001110010
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพแ
6111310
250,000.00
0.00
246,000.00
0.00
2016234001120000
ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระ
6111310
43,299,900.00
0.00
0.00
0.00
2016234003110000
ชุดการแสดงชุดโบราณคดีตำบล
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2016234003110000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่
6111310
930,000.00
681,590.00
0.00
0.00
2016234003110000
ชุดเครื่องใหญ่ตัวนางตำบลห
6111310
356,000.00
356,000.00
0.00
0.00
2016234003110000
ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการถ่ายภ
6111310
342,700.00
0.00
342,700.00
0.00
2016234003110000
ชุดเครื่องใหญ่ตัวพระตำบลห
6111310
384,000.00
384,000.00
0.00
0.00
2016234003110000
ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนขนา
6111310
2,600,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003110000
กล้องถ่ายวิดีโอตำบลหมากแข
6111310
10,000.00
0.00
9,990.00
0.00
2016234003110000
ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนขนา
6111310
1,477,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003110000
ชุดฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบ
6111310
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
2016234003120000
พื้นสนามฟุตซอลตำบลหมากแข้
6111310
1,942,500.00
0.00
1,918,000.00
0.00
2016234003120000
ชุดปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเ
6111310
3,309,600.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ระบบภาพตำบลสามพร้าวอำเภอ
6111310
1,679,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ชุดวงโยธวาทิตตำบลหมากแข้ง
6111310
1,994,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา
6111310
3,908,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ชุดเครื่องดนตรีเครื่องกระท
6111310
2,473,400.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ระบบเสียงตำบลสามพร้าวอำเ
6111310
1,274,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ระบบแสงตำบลสามพร้าวอำเภอ
6111310
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003120000
ชุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลัง
6111310
1,154,300.00
956,000.00
0.00
0.00
2016234003410000
ปรับปรุงอาคารฝ่ายอาคารสถาน
6111320
1,782,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234003410000
ถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอป
6111320
6,694,400.00
0.00
0.00
0.00
2016234003420000
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีแ
6111320
97,322,500.00
0.00
3,937,500.00
0.00
2016217025500000
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยอุต
6111410
1,188,800.00
0.00
0.00
0.00
2016217026500000
เงินอุดหนุนโคงการวิจัยการจ
6111410
3,688,800.00
0.00
0.00
0.00
2016217027500000
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประ
6111410
1,580,900.00
0.00
0.00
0.00
2016217027500000
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้
6111410
1,717,800.00
0.00
0.00
0.00
2016217028500000
โครงการจัดตั้งศูนย์การใช้ส
6111410
10,400,000.00
0.00
0.00
0.00
2016229010500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6111410
71,800.00
0.00
56,041.00
0.00
2016229010500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
568,200.00
10,092.00
56,917.48
0.00
2016233008500000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบ
6111410
142,935,000.00
0.00
62,723,615.06
0.00
2016234003509000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโ
6111410
86,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234007509000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส
6111410
88,300.00
0.00
88,300.00
0.00
2016216019700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับธุ
6111500
1,450,000.00
0.00
0.00
0.00
2016216019700000
ค่าใช้จ่ายโครงการDigital
6111500
1,450,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสู
6111500
290,200.00
0.00
22,459.00
0.00
2016234001700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศู
6111500
800,000.00
0.00
42,919.67
0.00
2016234001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโ
6111500
700,000.00
0.00
153,439.80
0.00
2016234001700000
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขอ
6111500
1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ว
6111500
800,000.00
22,520.00
219,095.20
0.00
2016234003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ว
6111500
750,000.00
213,461.30
73,893.00
0.00
2016234003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภ
6111500
500,000.00
0.00
33,373.00
0.00
2016234003700000
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภา
6111500
275,000.00
0.00
57,612.32
0.00
2016234003700000
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขอ
6111500
1,400,000.00
0.00
26,800.00
0.00
2016234003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสู
6111500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาก
6111500
640,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะก
6111500
350,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
6111500
700,000.00
0.00
26,350.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
6111500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษ
6111500
850,000.00
0.00
19,200.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุ
6111500
660,000.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
6111500
304,300.00
0.00
0.00
0.00
2016234004700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6111500
350,000.00
0.00
2,890.00
0.00
2016234005700000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุง
6111500
420,000.00
0.00
213,748.00
0.00
2016234007700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโ
6111500
100,000.00
0.00
21,254.48
0.00
2016235014700000
โครงการเศรฐกิจฐานรากและชุม
6111500
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00