รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,215,400.00
0.00
972,240.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
48,700.00
0.00
33,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,600,300.00
0.00
1,581,742.26
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
100,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,659,300.00
0.00
568,405.00
0.00
2000639001120110
ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และ
6211310
2,999,000.00
2,986,000.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
2,053,000.00
0.00
1,437,000.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
472,190.00
0.00
330,533.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
975,175.00
0.00
682,623.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
6,115,400.00
0.00
4,280,780.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
402,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
189,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
0.00
0.00