รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
2,673,880.00
0.00
2,168,050.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
99,500.00
0.00
72,700.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,401,200.00
0.00
2,128,960.30
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
83,000.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,670,500.00
9,497.00
2,271,734.55
0.00
2000639001120110
ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และ
6211310
2,999,000.00
0.00
2,986,000.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
2,975,500.00
0.00
1,437,000.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
684,365.00
0.00
554,323.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
830,250.00
0.00
829,800.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
1,413,363.00
0.00
975,175.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
8,841,725.00
0.00
8,841,725.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6211410
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
286,980.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
175,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000632047700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
31,100.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
785,000.00
0.00
270,727.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
283,836.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
235,200.00
0.00
174,719.00
0.00
2000661025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
30,000.00
0.00
29,640.00
0.00