รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
2,734,510.00
0.00
2,738,648.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
0.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
122,100.00
0.00
122,100.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,563,200.00
0.00
2,563,200.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
597,000.00
0.00
597,000.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
2,550,500.00
0.00
2,550,500.00
0.00
2000634001120130
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส
6111310
1,448,600.00
0.00
1,448,600.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
109,000.00
0.00
109,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,785,525.00
0.00
1,785,525.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
864,570.00
0.00
864,570.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
1,845,900.00
0.00
1,845,900.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
11,153,950.00
0.00
11,153,950.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
3,754,000.00
0.00
3,754,000.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การว
6111410
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การว
6111410
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
456,620.00
0.00
456,620.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
517,000.00
0.00
517,000.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
112,000.00
0.00
112,000.00
0.00
2000616054700000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนก
6111500
339,520.00
0.00
339,520.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
1,030,000.00
0.00
1,030,000.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
251,000.00
0.00
251,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
235,200.00
0.00
230,772.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
379,200.00
0.00
375,579.00
0.00
2000629046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒน
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมควา
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00