รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
1,201,450.00
0.00
924,160.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
0.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
60,100.00
0.00
33,000.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,321,000.00
63,918.00
1,147,994.82
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
113,566.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,039,500.00
0.00
42,000.00
0.00
2000634001120130
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส
6111310
1,450,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
811,300.00
0.00
811,300.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
392,840.00
0.00
392,840.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,044,750.00
0.00
5,044,750.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
854,000.00
0.00
854,000.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
51,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
0.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
45,000.00
0.00
0.00
0.00