รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
985,000.00
0.00
568,260.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
49,300.00
0.00
20,250.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,032,300.00
0.00
966,270.61
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
250,000.00
0.00
12,500.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
751,500.00
0.00
664,424.38
0.00
2000634001120040
ชุดห้องปฏิบัติการCentral
6111310
1,300,000.00
1,275,000.00
0.00
0.00
2000634001420040
อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต
6111320
21,144,800.00
13,160,000.00
7,984,800.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
676,875.00
0.00
676,875.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
327,750.00
0.00
282,210.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
4,336,900.00
0.00
4,336,900.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
712,500.00
7,569.60
301,054.40
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
236,700.00
0.00
0.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
16,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
0.00
0.00