รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
2,253,460.00
0.00
1,638,720.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
83,800.00
0.00
54,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,876,000.00
118,400.00
1,210,065.21
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
380,000.00
0.00
44,100.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,711,300.00
17,995.00
1,565,831.00
0.00
2000639001120110
เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบสาม
6211310
2,500,000.00
0.00
2,489,000.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
140,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
2,145,500.00
0.00
563,470.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
493,465.00
0.00
399,625.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
708,750.00
0.00
708,750.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
1,019,113.00
0.00
1,019,113.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
6,347,690.00
0.00
6,347,690.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6211410
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
252,900.00
0.00
252,900.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
134,500.00
0.00
110,960.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
31,100.00
0.00
0.00
0.00
2000633046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒน
6211500
27,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
490,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
23,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
189,600.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6211500
170,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
58,800.00
0.00