รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,994,740.00
0.00
1,631,790.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
74,200.00
0.00
54,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,780,500.00
31,990.00
1,091,939.32
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
150,000.00
0.00
37,500.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,573,100.00
11,260.20
1,185,462.18
0.00
2000639001120110
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพ
6211310
1,500,000.00
0.00
1,495,000.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,865,800.00
0.00
934,379.05
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
429,134.00
0.00
230,000.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
560,520.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
886,255.00
0.00
686,980.40
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
5,353,210.00
0.00
4,767,091.69
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
205,500.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
150,000.00
0.00
3,933.00
0.00
2000632047700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
31,100.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
870,000.00
52,145.20
378,718.50
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
23,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
189,600.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
104,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
58,800.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00