รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
906,700.00
0.00
348,720.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
36,300.00
0.00
12,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,067,800.00
0.00
0.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
933,200.00
0.00
0.00
0.00
2000639001120110
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพ
6211310
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
870,100.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
200,123.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
413,298.00
0.00
8,598.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
2,500,225.00
0.00
864,452.83
0.00