รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
1,992,530.00
0.00
2,056,320.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
89,000.00
0.00
70,500.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,919,900.00
0.00
1,919,900.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
955,200.00
0.00
955,200.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,724,500.00
0.00
1,724,500.00
0.00
2000634001120040
ชุดห้องปฏิบัติการCentral
6111310
1,289,000.00
0.00
1,289,000.00
0.00
2000634001410030
อาคารอเนกประสงค์ขนาด20เ
6111320
1,799,000.00
0.00
1,799,000.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
197,000.00
0.00
197,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,146,650.00
0.00
1,146,650.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
555,220.00
0.00
528,540.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
1,157,400.00
0.00
1,053,000.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
8,951,900.00
0.00
8,123,780.23
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
2,405,500.00
0.00
2,006,662.86
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
258,240.00
0.00
258,200.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
85,000.00
0.00
85,000.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
92,000.00
0.00
92,000.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
540,000.00
0.00
540,000.00
0.00
2000629030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
104,600.00
0.00
104,600.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
379,200.00
0.00
379,200.00
0.00
2000629046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒน
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00