รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
322,650.00
0.00
372,240.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
16,200.00
0.00
13,500.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
188,700.00
0.00
188,700.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
4,694,200.00
91,691.00
3,495,616.15
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
317,600.00
0.00
294,660.00
0.00
2000634002120030
ชุดครุภัณฑ์เทคโนดีเซลพร้อม
6111310
1,700,000.00
0.00
1,688,460.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
163,875.00
0.00
131,271.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
79,350.00
0.00
29,210.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
993,430.00
0.00
993,430.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
172,500.00
0.00
8,715.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
1,820,000.00
0.00
0.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
520,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
579,300.00
0.00
0.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6111500
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00