รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
734,360.00
0.00
743,142.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
32,900.00
0.00
25,500.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
395,200.00
0.00
395,200.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
8,503,400.00
0.00
8,503,400.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
692,700.00
0.00
692,700.00
0.00
2000634002120030
ชุดครุภัณฑ์เทคโนดีเซลพร้อม
6111310
1,688,500.00
0.00
1,688,460.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
91,000.00
0.00
91,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
354,825.00
0.00
354,825.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
171,810.00
0.00
84,410.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
361,800.00
0.00
195,300.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
2,115,230.00
0.00
2,115,230.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
724,500.00
0.00
724,500.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
177,600.00
0.00
176,800.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
1,960,000.00
0.00
1,960,000.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
118,000.00
0.00
118,000.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
540,000.00
0.00
539,996.40
0.00
2000629030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
1,479,400.00
0.00
1,479,370.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6111500
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
189,600.00
0.00
2000629046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒน
6111500
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00