รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
738,210.00
0.00
536,720.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
27,600.00
0.00
18,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
172,000.00
0.00
133,200.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
5,691,600.00
0.00
3,249,925.35
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
463,500.00
0.00
322,200.00
0.00
2000639002120020
ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
6211310
2,479,000.00
0.00
2,469,000.00
0.00
2000639002420000
อาคารแฟลต14หน่วย4ชั้น
6211320
12,555,900.00
10,573,966.00
412,940.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
467,600.00
0.00
4,630.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
107,548.00
0.00
35,420.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
140,940.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
222,110.00
0.00
76,990.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
1,299,283.00
0.00
1,299,283.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6211410
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
90,300.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
220,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
825,550.00
0.00
824,495.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
38,500.00
0.00
0.00
0.00
2000633030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอาชีวศ
6211500
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
550,000.00
0.00
289,986.75
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษ
6211500
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
189,600.00
0.00
126,400.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
1,040,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
78,400.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
150,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6211500
1,550,000.00
0.00
1,261,570.00
0.00