รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
473,750.00
0.00
500,760.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
21,300.00
0.00
18,000.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,429,650.00
0.00
1,429,650.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
398,000.00
0.00
398,000.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,045,000.00
0.00
1,045,000.00
0.00
2000634001120110
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ประจำ
6111310
724,950.00
0.00
724,950.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
434,625.00
0.00
434,625.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
210,450.00
0.00
210,450.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
554,400.00
0.00
554,400.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
3,768,750.00
0.00
3,768,750.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
907,500.00
0.00
907,500.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6111410
82,000.00
0.00
82,000.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรใ
6111410
1,050,000.00
0.00
1,050,000.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
511,880.00
0.00
511,880.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึ
6111410
321,000.00
0.00
321,000.00
0.00
2000634002500000
เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตร
6111410
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
2000602051700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6111500
165,000.00
0.00
165,000.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
92,000.00
0.00
92,000.00
0.00
2000629021700000
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมม
6111500
400,000.00
0.00
399,999.67
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
23,200.00
0.00
23,200.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
2000629030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
150,000.00
0.00
149,999.56
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
336,400.00
0.00
336,400.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำ
6111500
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00