รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
217,000.00
0.00
173,560.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
8,700.00
0.00
6,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
662,300.00
26,250.00
296,225.52
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
7,572.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
422,700.00
16,610.00
239,605.14
0.00
2000639001110050
ชุดปฏิบัติการทางภาษาวิทย
6211310
750,000.00
741,000.00
0.00
0.00
2000639001120110
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโ
6211310
1,800,000.00
1,755,580.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
620,000.00
5,704.00
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
142,600.00
0.00
99,820.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
294,500.00
0.00
206,150.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
2,333,500.00
0.00
1,633,450.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึ
6211410
699,000.00
0.00
207,498.60
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรใ
6211410
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639002500000
เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตร
6211410
48,000.00
0.00
0.00
0.00
2000617049700000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมแล
6211500
99,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
234,100.00
0.00
14,464.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
21,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
94,800.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำ
6211500
70,000.00
0.00
0.00
0.00