รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
217,000.00
0.00
83,460.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
8,700.00
0.00
3,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
662,300.00
0.00
0.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
422,700.00
0.00
0.00
0.00
2000639001110050
ชุดปฏิบัติการทางภาษาวิทย
6211310
750,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001120110
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโ
6211310
1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
434,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
99,820.00
0.00
99,820.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
206,150.00
0.00
206,150.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
1,633,450.00
0.00
1,633,450.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรใ
6211410
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำ
6211500
70,000.00
0.00
0.00
0.00