รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
3,507,020.00
0.00
2,436,087.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
162,100.00
0.00
95,124.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,168,200.00
0.00
734,641.80
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
15,610.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
282,400.00
0.00
88,850.70
0.00
2000634001110050
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
198,000.00
0.00
192,000.00
0.00
2000634001110050
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
640,000.00
0.00
635,000.00
0.00
2000634001110120
เครื่องฉายภาพ3มิติวิทย
6111310
48,000.00
0.00
44,000.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
56,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
340,575.00
0.00
137,631.25
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
164,910.00
0.00
58,420.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
317,700.00
0.00
0.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
1,937,850.00
0.00
1,937,850.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
358,500.00
23,423.20
134,320.15
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
92,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
29,800.00
0.00
6,075.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
150,000.00
0.00
143,466.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
233,400.00
0.00
29,200.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
78,400.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
109,581.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000650025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00