รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,650,350.00
0.00
1,320,200.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
66,100.00
0.00
45,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
505,000.00
0.00
262,095.56
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
180,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
100,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639001110050
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
282,000.00
282,000.00
0.00
0.00
2000639001110050
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
2000639001120110
ชุดครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย
6211310
2,500,000.00
2,492,000.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
362,000.00
195,887.65
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
83,260.00
0.00
58,190.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
171,950.00
0.00
17,195.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
984,830.00
0.00
689,381.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
222,500.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
94,800.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พ
6211500
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000661025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6211500
20,000.00
0.00
0.00
0.00