รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,650,350.00
0.00
634,740.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
66,100.00
0.00
11,250.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
505,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
180,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
100,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639001110050
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
282,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001110050
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
253,400.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
58,282.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
120,365.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
689,381.00
0.00
0.00
0.00