รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
3,187,140.00
0.00
2,369,790.96
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
118,500.00
0.00
91,994.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,144,900.00
0.00
906,027.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
740,000.00
0.00
178,000.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
4,870,000.00
0.00
4,509,542.52
0.00
2000639003120040
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา
6211310
1,500,000.00
0.00
1,488,000.00
0.00
2000639009120000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการDig
6211310
2,000,000.00
0.00
1,979,500.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
3,066,700.00
0.00
1,305,570.50
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
705,341.00
0.00
360,870.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
998,730.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
1,456,683.00
0.00
929,575.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
8,067,665.00
0.00
5,000,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6211410
550,200.00
0.00
550,200.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
254,820.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
80,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
66,650.00
0.00
66,650.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
800,000.00
0.00
780,515.00
0.00
2000632047700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
961,100.00
0.00
0.00
0.00
2000633038700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมส
6211500
1,650,000.00
0.00
1,256,937.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
252,800.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
224,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
235,200.00
0.00
156,800.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
150,000.00
0.00
90,000.00
0.00