รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,448,700.00
0.00
1,161,960.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
58,000.00
0.00
45,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
762,700.00
0.00
485,825.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
180,000.00
0.00
45,700.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,749,600.00
0.00
2,643,773.20
0.00
2000639003120040
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา
6211310
1,500,000.00
0.00
1,488,000.00
0.00
2000639009120000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการDig
6211310
2,000,000.00
0.00
1,979,500.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,957,000.00
0.00
992,570.50
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
450,110.00
0.00
314,870.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
929,575.00
0.00
650,703.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
5,146,400.00
0.00
3,000,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
66,650.00
0.00
0.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
800,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
189,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
75,000.00
0.00
0.00
0.00