รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
3,187,080.00
0.00
3,313,315.29
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
142,700.00
0.00
133,402.90
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,017,400.00
0.00
1,017,285.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
172,000.00
0.00
172,000.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
8,433,500.00
0.00
8,433,455.00
0.00
2000634003110180
เครื่องผสมอาหารขนาด5ลิตร
6111310
54,000.00
0.00
54,000.00
0.00
2000634003120020
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโ
6111310
925,000.00
0.00
925,000.00
0.00
2000617042500000
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและ
6111410
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
138,000.00
0.00
138,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,910,925.00
0.00
1,910,925.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
925,290.00
0.00
759,690.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
1,892,700.00
0.00
1,892,700.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
10,573,650.00
0.00
10,573,650.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
3,948,500.00
0.00
3,948,468.20
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6111410
393,300.00
0.00
393,300.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
72,500.00
0.00
72,500.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
275,220.00
0.00
275,220.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
329,000.00
0.00
328,728.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
438,000.00
0.00
438,000.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
873,000.00
0.00
873,000.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
2000629030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
99,875.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
147,000.00
0.00
147,000.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
447,800.00
0.00
447,800.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000629040700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
6111500
1,000,000.00
0.00
999,943.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
235,200.00
0.00
234,883.87
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6111500
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
189,600.00
0.00
2000629046700000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒน
6111500
420,000.00
0.00
420,000.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
261,000.00
0.00
261,000.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00