รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
1,404,000.00
0.00
1,324,800.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
70,200.00
0.00
55,290.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
492,300.00
0.00
377,600.00
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
150,000.00
0.00
147,500.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
2,290,000.00
0.00
2,214,022.73
0.00
2000634003110180
เครื่องผสมอาหารขนาด5ลิตร
6111310
54,000.00
0.00
54,000.00
0.00
2000634003120020
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโ
6111310
1,000,000.00
0.00
925,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
912,000.00
0.00
912,000.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
441,600.00
0.00
276,000.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,041,300.00
0.00
5,041,300.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
960,000.00
0.00
850,108.55
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
42,500.00
0.00
42,500.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
328,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
873,000.00
0.00
873,000.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
118,500.00
0.00
0.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
331,000.00
0.00
292,800.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
35,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6111500
75,000.00
0.00
60,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
181,000.00
0.00
0.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
200,000.00
0.00
0.00
0.00