รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
5,159,600.00
0.00
5,253,311.23
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
231,000.00
0.00
183,222.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,037,400.00
0.00
1,037,371.25
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,344,000.00
0.00
1,343,993.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
2,351,400.00
0.00
2,351,351.31
0.00
2000634001120040
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6111310
1,490,000.00
0.00
1,490,000.00
0.00
2000617043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6111410
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
883,975.00
0.00
883,975.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
428,030.00
0.00
383,180.00
0.00
2000629023500000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
915,300.00
0.00
771,300.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,630,650.00
0.00
5,630,650.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
1,867,500.00
0.00
1,867,500.00
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
57,500.00
0.00
57,500.00
0.00
2000634001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6111410
240,300.00
0.00
240,300.00
0.00
2000602051700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6111500
165,000.00
0.00
165,000.00
0.00
2000605028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
6111500
130,000.00
0.00
129,982.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
392,000.00
0.00
391,994.76
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
23,200.00
0.00
23,160.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
840,000.00
0.00
839,978.82
0.00
2000629030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
957,100.00
0.00
957,091.94
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
648,000.00
0.00
647,992.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษ
6111500
302,000.00
0.00
301,985.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
379,200.00
0.00
379,200.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
950,000.00
0.00
949,989.01
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6111500
100,000.00
0.00
99,973.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000650025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6111500
40,000.00
0.00
39,971.00
0.00