รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
2,272,950.00
0.00
2,169,281.23
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
113,700.00
0.00
75,222.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
586,700.00
0.00
574,548.81
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,000.00
0.00
799,383.00
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,155,200.00
0.00
1,155,149.54
0.00
2000634001120040
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6111310
1,500,000.00
1,490,000.00
0.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
400,900.00
0.00
400,900.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
194,120.00
0.00
138,000.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
2,534,200.00
0.00
2,534,200.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
422,000.00
14,131.25
359,802.50
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000602051700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6111500
165,000.00
0.00
0.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
23,200.00
0.00
0.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
520,000.00
0.00
295,000.00
0.00
2000629035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6111500
459,200.00
0.00
260,892.40
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6111500
300,000.00
0.00
225,640.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
189,600.00
0.00
189,600.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6111500
500,000.00
0.00
472,705.00
0.00
2000634003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒ
6111500
200,000.00
0.00
146,262.00
0.00
2000650025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6111500
40,000.00
0.00
21,697.00
0.00