รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
5,128,530.00
0.00
4,195,890.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
190,700.00
0.00
141,750.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
899,200.00
0.00
753,219.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
600,000.00
0.00
399,975.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,718,000.00
0.00
1,898,822.84
0.00
2000639001120120
หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่
6211310
3,000,000.00
0.00
2,988,000.00
0.00
2000639001410010
ปรับปรุงอาคาร4วิทยาลัยเท
6211320
2,624,400.00
0.00
2,045,000.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,577,800.00
0.00
927,962.40
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
362,894.00
0.00
159,390.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
503,820.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
749,455.00
0.00
483,550.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
4,801,530.00
0.00
4,801,530.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
189,300.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
634,750.00
0.00
633,980.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
1,300,000.00
0.00
1,223,036.35
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
536,500.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
550,000.00
0.00
263,430.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
23,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษ
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6211500
200,000.00
0.00
125,720.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
252,800.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
224,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639002700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมา
6211500
500,000.00
0.00
499,995.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
78,400.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00