รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
2,331,150.00
0.00
1,864,840.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
93,300.00
0.00
63,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
597,300.00
0.00
549,294.00
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
400,000.00
0.00
367,600.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,282,700.00
0.00
1,167,326.84
0.00
2000639001120120
หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่
6211310
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001410010
ปรับปรุงอาคาร4วิทยาลัยเท
6211320
2,624,400.00
2,045,000.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,018,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
234,140.00
0.00
159,390.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
483,550.00
0.00
338,485.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
3,098,100.00
0.00
2,168,670.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
634,750.00
0.00
426,790.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
700,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
290,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
23,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศ
6211500
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
189,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
58,800.00
0.00
0.00
0.00