รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,018,410.00
0.00
829,530.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
37,900.00
0.00
24,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,197,000.00
0.00
961,941.30
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
3,100,000.00
15,662.00
231,174.40
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
8,767,900.00
0.00
5,885,480.30
0.00
2000639003120040
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจร
6211310
2,900,000.00
2,892,000.00
0.00
0.00
2000639003420000
อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทค
6211320
11,373,300.00
9,898,215.00
0.00
0.00
2000639003420010
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื
6211320
11,098,300.00
3,650,000.00
7,448,300.00
0.00
2000625043500000
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้
6211410
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
3,118,300.00
0.00
1,551,417.64
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
717,209.00
0.00
330,050.00
0.00
2000633023500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
961,470.00
0.00
0.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
1,481,193.00
0.00
681,625.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
10,159,500.00
10,000.00
6,630,665.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว
6211410
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001500000
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเร
6211410
518,040.00
0.00
0.00
0.00
2000639011500000
เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจ
6211410
67,400.00
0.00
0.00
0.00
2000619031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000624054700000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนก
6211500
420,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
148,700.00
0.00
28,800.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
1,300,000.00
12,519.00
279,393.00
0.00
2000632047700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6211500
1,071,200.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
1,417,500.00
0.00
284,632.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
379,200.00
0.00
284,400.00
0.00
2000639002700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมา
6211500
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
235,200.00
0.00
176,400.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000651052700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6211500
170,000.00
0.00
0.00
0.00
2000661025700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6211500
300,000.00
0.00
0.00
0.00