รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
460,950.00
0.00
368,680.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
18,500.00
0.00
9,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
816,800.00
31,565.00
460,904.70
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
400,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
4,821,700.00
55,430.00
4,736,040.91
0.00
2000639003120040
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจร
6211310
2,900,000.00
2,892,000.00
0.00
0.00
2000639003420000
อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทค
6211320
11,373,300.00
0.00
0.00
0.00
2000639003420010
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื
6211320
11,098,300.00
8,614,000.00
2,484,300.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
2,050,000.00
0.00
1,396,049.75
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
471,500.00
0.00
330,050.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
973,750.00
0.00
681,625.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
6,678,750.00
0.00
6,565,695.00
0.00
2000633030500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000632035700000
เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาค
6211500
148,700.00
0.00
0.00
0.00
2000632036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชี
6211500
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000633075700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6211500
490,000.00
20,000.00
8,745.00
0.00
2000633076700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6211500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
6211500
189,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639002700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมา
6211500
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
6211500
117,600.00
0.00
0.00
0.00
2000639003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6211500
75,000.00
0.00
0.00
0.00