รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111100
443,250.00
0.00
443,200.00
0.00
2000633006000000
รายการงบประจำ
6111200
22,200.00
0.00
19,500.00
0.00
2000634001000000
รายการงบประจำ
6111200
652,100.00
0.00
651,980.32
0.00
2000634002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,000.00
0.00
425,565.13
0.00
2000634003000000
รายการงบประจำ
6111200
4,605,500.00
0.00
4,516,887.49
0.00
2000634003120070
หุ่นยนต์เชื่อมROBOTพร้อม
6111310
1,500,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
2000634003420010
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมค
6111320
12,715,600.00
10,500,000.00
0.00
0.00
2000634003420020
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื
6111320
3,501,700.00
0.00
0.00
0.00
2000629023500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
940,025.00
0.00
940,025.00
0.00
2000629023500000
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
455,170.00
0.00
455,170.00
0.00
2000629023500000
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
8,448,000.00
0.00
8,448,000.00
0.00
2000629023500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
989,500.00
0.00
789,892.95
0.00
2000629036500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000612031700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629021700000
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมม
6111500
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629029700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยก
6111500
28,200.00
0.00
2,837.00
0.00
2000629030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแ
6111500
520,000.00
0.00
64,766.00
0.00
2000629032700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกา
6111500
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629036700000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหากา
6111500
35,000.00
0.00
0.00
0.00
2000629045700000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุ
6111500
117,600.00
0.00
117,600.00
0.00
2000629045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ
6111500
75,000.00
0.00
44,032.26
0.00
2000629045700000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการส
6111500
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมควา
6111500
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
2000634001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประส
6111500
400,000.00
5,000.00
40,045.00
0.00
2000643052700000
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ
6111500
160,000.00
0.00
0.00
0.00