รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211100
460,950.00
0.00
177,280.00
0.00
2000638006000000
รายการงบประจำ
6211200
18,500.00
0.00
3,000.00
0.00
2000639001000000
รายการงบประจำ
6211200
816,800.00
0.00
255,947.70
0.00
2000639002000000
รายการงบประจำ
6211200
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000639003000000
รายการงบประจำ
6211200
4,821,700.00
0.00
581,767.64
0.00
2000639003420010
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื
6211320
11,098,300.00
11,096,000.00
2,300.00
0.00
2000633023500020
ค่าหนังสือเรียน
6211410
1,435,000.00
0.00
6,800.00
0.00
2000633023500090
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
330,050.00
0.00
330,050.00
0.00
2000633023500310
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
681,625.00
0.00
681,625.00
0.00
2000633023500320
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
4,675,125.00
0.00
4,675,125.00
0.00
2000639002700000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมา
6211500
300,000.00
0.00
0.00
0.00