รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
150,720.00
0.00
72,000.00
0.00
2000434002110H83
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
2000434002410Q19
ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49
6111320
501,100.00
381,600.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
2,466,900.00
0.00
2,463,900.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
622,590.00
0.00
622,590.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
468,660.00
0.00
468,660.00
0.00