รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
13,040.00
0.00
13,040.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
115,200.00
0.00
57,600.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
458,205.00
0.00
458,205.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
605,310.00
0.00
605,310.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
2,395,550.00
0.00
2,395,550.00
0.00