รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
144,000.00
0.00
96,000.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
1,267,400.00
0.00
1,267,400.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
8,248,650.00
0.00
8,248,650.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
818,900.00
0.00
818,900.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
2,004,265.00
0.00
2,004,265.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
963,340.00
0.00
963,340.00
0.00