รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
304,800.00
0.00
112,000.00
0.00
2000434003410700
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
706,800.00
570,000.00
0.00
0.00
2000434003420120
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6111320
18,671,800.00
18,671,800.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
4,033,600.00
0.00
3,849,100.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
965,510.00
0.00
965,510.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
463,560.00
0.00
463,560.00
0.00