รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
268,800.00
0.00
268,145.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
480,000.00
0.00
479,894.54
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
431,328.40
0.00
431,328.40
0.00
2000434003410700
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
570,000.00
0.00
570,000.00
0.00
2000434003420120
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6111320
18,283,371.60
485,000.00
17,798,371.60
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
1,513,494.00
0.00
1,513,494.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
11,116,450.00
0.00
11,116,450.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
1,349,300.00
0.00
1,349,300.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
2,657,860.00
0.00
2,657,860.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
901,230.00
0.00
901,230.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
1,276,130.00
0.00
1,276,130.00
0.00