รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
304,800.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434003410700
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
706,800.00
0.00
570,000.00
0.00
2000434003420120
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6111320
18,671,800.00
16,219,988.40
2,451,811.60
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,583,350.00
0.00
5,583,350.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,354,225.00
0.00
1,354,225.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
650,220.00
0.00
650,220.00
0.00