รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
19,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434003410060
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,600.00
0.00
455,600.00
0.00
2000434003420210
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6111320
4,808,800.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
3,757,300.00
0.00
3,757,300.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
793,170.00
0.00
793,170.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
380,740.00
0.00
380,740.00
0.00