รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
19,456,000.00
0.00
14,391,745.60
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
320,000.00
0.00
1,785.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
2,866,200.00
0.00
451,365.87
0.00
2000429045000000
รายการงบประจำ
6111200
6,264,880.00
0.00
4,108,287.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,450,160.00
0.00
1,149,279.66
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
16,273,797.00
500,000.00
12,554,586.26
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
3,170,100.00
0.00
602,547.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
850,500.00
0.00
774,900.00
0.00
2000434007000000
รายการงบประจำ
6111200
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110BIT
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110BIU
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110BIV
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110BIW
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110BQR
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CLI
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CLJ
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CLK
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CLL
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CVS
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CVT
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CVU
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CZN
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CZO
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CZP
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110CZQ
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DLD
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DLE
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DLF
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWH
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWI
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWJ
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWK
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWL
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWM
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWN
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWO
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110DWP
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110XN5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110XN6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110ZF8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110ZF9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000429047110ZG0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434003110060
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
21,800.00
0.00
21,800.00
0.00
2000434003110090
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
111,000.00
0.00
111,000.00
0.00
2000434003110090
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6111310
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000434003110150
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานเขต
6111310
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
2000434003110150
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2000434003110190
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
2000434003110230
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
2000434003110350
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000434003110380
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
2000434003120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,288,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
2000434002410ANF
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
6111320
990,000.00
490,000.00
0.00
0.00
2000434003410000
โรงอาหาร500ที่นั่งโรงเร
6111320
6,753,700.00
4,850,000.00
0.00
0.00
2000434003410100
โรงฝึกงาน102/27โรงเรียนย
6111320
2,958,100.00
2,400,000.00
0.00
0.00
2000434003410410
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6111320
1,059,300.00
789,000.00
0.00
0.00
2000434003410490
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6111320
3,415,500.00
2,084,208.33
315,791.67
0.00
2000434003410550
โรงอาหาร84ที่นั่งโรงเรี
6111320
1,092,900.00
437,763.12
386,236.88
0.00
2000434003410700
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
613,500.00
0.00
326,327.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
56,637,250.00
0.00
56,622,250.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
11,749,525.00
0.00
11,749,525.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
5,643,500.00
0.00
5,643,500.00
0.00
2000429052500540
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6111410
62,500.00
0.00
62,500.00
0.00