รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000434003420170
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6111320
4,808,800.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
3,443,300.00
0.00
2,981,300.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
747,475.00
0.00
747,475.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
359,310.00
0.00
359,310.00
0.00