รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
3,793,950.00
0.00
3,793,950.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
867,815.00
0.00
867,815.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
416,600.00
0.00
416,600.00
0.00