รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
5,238,450.00
0.00
5,238,450.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
1,230,135.00
0.00
1,230,135.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
590,580.00
0.00
590,580.00
0.00