รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
57,120.00
0.00
31,253.34
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
34,000.00
0.00
4,000.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
388,600.00
0.00
388,600.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
808,520.00
0.00
808,520.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
3,224,600.00
0.00
3,224,600.00
0.00