รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
211,200.00
0.00
164,700.00
0.00
2000434003410570
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
500,800.00
0.00
379,000.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
9,506,500.00
0.00
9,506,500.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
2,348,245.00
0.00
2,348,245.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
1,130,030.00
0.00
1,130,030.00
0.00