รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
720,787.00
0.00
387,497.74
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
3,613,773.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
1,836,360.00
0.00
1,836,360.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
1,614,550.00
0.00
1,614,550.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
3,815,670.00
0.00
3,815,670.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
15,372,900.00
0.00
15,372,900.00
0.00