รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
13,259,000.00
0.00
1,563,187.24
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
9,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,535,840.00
0.00
206,320.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
9,770.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
19,129,420.00
0.00
2,322,219.10
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
3,912,300.00
0.00
633,150.00
0.00
2000434001110A87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A91
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F61
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F62
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F63
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J76
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R32
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R37
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110ALN
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMK
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CNP
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110COW
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CQN
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DBA
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DBB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DFN
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DFO
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DIN
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DKC
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
600,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DNQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DNR
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DOP
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DOW
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110YL7
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110YL8
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002420010
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6111320
14,157,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002420160
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6111320
2,219,500.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
19,804,050.00
0.00
19,804,050.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
4,601,810.00
0.00
4,601,810.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
3,098,045.00
0.00
3,098,045.00
0.00