รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
4,842,753.00
0.00
3,379,323.33
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
8,360.00
0.00
8,310.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
2,130,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
5,500.00
0.00
0.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,072,012.00
0.00
430,582.00
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
105,688.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
20,808,380.00
0.00
5,691,028.43
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
2,891,700.00
0.00
932,400.00
0.00
2000439001110Y37
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y38
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y39
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y40
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y41
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y42
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y43
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y44
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y48
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y49
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y50
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y51
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y52
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y53
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y54
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y55
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y56
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y59
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y60
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y61
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y62
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y63
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y64
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y65
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y66
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110350
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110350
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
109,020.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AV5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS8
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS9
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT0
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT1
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT2
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT3
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT4
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT5
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT8
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DT9
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU0
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU1
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU2
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU3
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU4
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU5
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DU7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HYO
ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนากา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HYP
ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนากา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHS
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHT
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHU
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHV
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IQF
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IRD
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IRE
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IUV
ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาส
6211310
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IZZ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JAO
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ
6211310
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVX
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVY
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVZ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JWA
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JWB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JWC
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KFW
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KFX
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KJN
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSK
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSL
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVP
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVQ
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KZU
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
242,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LHJ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LME
เครื่องพิมพ์Multifunction
6211310
54,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LXT
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6211310
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MKT
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MXT
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตส
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NOB
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6211310
130,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NQB
ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
6211310
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QFT
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QKJ
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
371,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLD
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
11,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002420110
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6211320
8,221,500.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
3,023,945.00
0.00
3,023,945.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
4,477,255.00
0.00
4,477,255.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
19,251,250.00
0.00
19,251,250.00
0.00