รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
19,371,020.00
0.00
19,371,017.41
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
461,300.00
0.00
460,870.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
10,843,317.00
0.00
8,759,227.80
0.00
2000429045000000
รายการงบประจำ
6111200
3,400.00
0.00
3,400.00
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
825,430.00
0.00
807,998.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
2,166,160.00
0.00
1,947,663.20
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
2,929,890.00
0.00
2,717,384.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
889,000.00
222,000.00
666,658.40
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
58,710,089.00
2,621,400.00
56,087,692.04
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
21,414.00
0.00
21,414.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
7,314,300.00
350,000.00
6,964,268.93
0.00
2000450037000000
รายการงบประจำ
6111200
384,500.00
0.00
360,283.00
0.00
2000429047110AL9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110AM7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FC8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FQ0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FQ1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FQ2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110FQ3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110GC1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110GC2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110GC3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110GC4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110GC5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HK9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HL0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HL1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HL2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HL3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110HL4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110IS5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110IS6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110IS7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110IS8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110IS9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110JW9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110OX7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R69
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R70
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R71
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R72
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R73
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R74
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R75
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R76
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000429047110R77
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,055.00
0.00
2000434001110A87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110A91
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110F61
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
2000434001110F62
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110F63
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110J76
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R32
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
11,840.00
0.00
2000434001110R37
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110S19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434002110AIA
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110ALN
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110BCP
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
29,400.00
0.00
29,400.00
0.00
2000434002110BMK
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110CCI
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
19,600.00
0.00
19,600.00
0.00
2000434002110CCJ
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
19,600.00
0.00
19,600.00
0.00
2000434002110CCK
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
9,800.00
0.00
9,800.00
0.00
2000434002110CCL
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
19,600.00
0.00
19,600.00
0.00
2000434002110CEM
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
19,600.00
0.00
19,600.00
0.00
2000434002110CL7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110CL8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
39,500.00
0.00
39,500.00
0.00
2000434002110CNP
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110COW
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110CQN
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110CR6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110DBA
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000434002110DBB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000434002110DFN
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
135,000.00
0.00
2000434002110DFO
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
135,000.00
0.00
2000434002110DIN
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DKC
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
369,200.00
0.00
369,000.00
0.00
2000434002110DNQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
50,400.00
0.00
2000434002110DNR
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
50,400.00
0.00
2000434002110DOP
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110DOW
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DPF
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110DUC
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110DUD
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110DYH
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110DYI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EGL
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EGM
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EGN
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EGO
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EO1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110EO2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ESR
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110ESS
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EST
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110ET7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110EWJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EWK
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EWL
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110EWM
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110FE8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FRP
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110FRQ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110FRR
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,200.00
0.00
173,150.00
0.00
2000434002110H86
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110H87
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110I21
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโร
6111310
154,800.00
0.00
154,800.00
0.00
2000434002110J20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110J21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110J22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110J23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110K80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110K81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110K82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110P08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110P09
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110QC7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110WN7
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
9,800.00
0.00
9,800.00
0.00
2000434002110YC4
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
2000434002110YL7
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110YL8
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110Z61
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z62
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z63
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ZR8
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
2000434002110ค15
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระ
6111310
209,000.00
0.00
209,000.00
0.00
2000434002410010
บ้านพักครู203/27โรงเรียน
6111320
630,600.00
0.00
630,000.00
0.00
2000434002410040
บ้านพักครู203/27โรงเรียน
6111320
726,600.00
0.00
726,000.00
0.00
2000434002410110
สปช.301/26(บ้านพักครูเดี
6111320
528,000.00
0.00
528,000.00
0.00
2000434002410520
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
381,500.00
0.00
381,446.00
0.00
2000434002410610
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
309,100.00
0.00
309,044.49
0.00
2000434002410640
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6111320
1,058,900.00
0.00
1,058,853.96
0.00
2000434002410820
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
316,500.00
0.00
316,471.83
0.00
2000434002410880
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,718,700.00
0.00
2,718,639.73
0.00
2000434002410880
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,623,500.00
0.00
2,623,455.00
0.00
2000434002410A13
บ้านพักครู205/26โรงเรียน
6111320
690,500.00
0.00
690,000.00
0.00
2000434002410AB4
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
126,500.00
0.00
126,000.00
0.00
2000434002410ALY
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักค
6111320
150,500.00
0.00
150,000.00
0.00
2000434002410BT1
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,707,900.00
0.00
2,707,887.85
0.00
2000434002410CR9
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
155,500.00
0.00
155,000.00
0.00
2000434002410D10
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,500.00
0.00
374,410.00
0.00
2000434002410D61
บ้านพักครู203/27โรงเรียน
6111320
650,600.00
0.00
650,000.00
0.00
2000434002410000
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
156,000.00
0.00
156,000.00
0.00
2000434002410F46
อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ
6111320
2,480,500.00
0.00
2,480,000.00
0.00
2000434002410F71
ฟ.1/42(สนามฟุตบอล)โรงเรี
6111320
439,400.00
0.00
439,000.00
0.00
2000434002410J50
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
375,500.00
0.00
375,421.67
0.00
2000434002410J51
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
389,000.00
0.00
389,000.00
0.00
2000434002410J52
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,300.00
0.00
374,244.68
0.00
2000434002410L10
บ้านพักครู205/26โรงเรียน
6111320
730,500.00
0.00
730,000.00
0.00
2000434002410L67
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
382,000.00
0.00
381,999.00
0.00
2000434002410L68
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
376,700.00
0.00
376,640.04
0.00
2000434002410L69
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
351,500.00
0.00
351,468.00
0.00
2000434002410L97
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6111320
1,174,500.00
0.00
1,174,454.76
0.00
2000434002410L98
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6111320
1,150,300.00
0.00
1,144,915.96
0.00
2000434002410N27
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
370,300.00
0.00
370,244.00
0.00
2000434002410N28
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
383,000.00
0.00
382,999.03
0.00
2000434002410QI0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
330,000.00
0.00
330,000.00
0.00
2000434002410R29
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
150,500.00
0.00
150,060.00
0.00
2000434002410R90
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6111320
1,170,700.00
0.00
1,170,621.58
0.00
2000434002410SX7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
127,700.00
0.00
127,700.00
0.00
2000434002410SX8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
237,400.00
0.00
237,000.00
0.00
2000434002410SX9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
240,500.00
0.00
240,000.00
0.00
2000434002410W89
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,900,700.00
0.00
2,900,000.00
0.00
2000434002410WS8
อาคารเรียนแบบสปช.105/29
6111320
5,207,300.00
3,310,200.00
1,897,037.75
0.00
2000434002410Y74
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
134,500.00
0.00
134,200.00
0.00
2000434002410ZAA
ค่าก่อสร้างปรับปรุง
6111320
745,700.00
200,000.00
545,700.00
0.00
2000434002410ZB8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
267,100.00
0.00
267,000.00
0.00
2000434002410ZH3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
89,600.00
0.00
89,600.00
0.00
2000434002410ZH4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
269,900.00
0.00
269,000.00
0.00
2000434002410ZR4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
206,800.00
0.00
206,800.00
0.00
2000434002410ZR5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
331,300.00
0.00
331,300.00
0.00
2000434002420010
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6111320
14,157,800.00
0.00
14,157,800.00
0.00
2000434002420160
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6111320
2,219,500.00
0.00
2,219,500.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
7,707,912.00
0.00
7,707,912.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
68,593,550.00
0.00
68,548,050.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
8,721,700.00
0.00
8,721,340.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
12,880,870.00
0.00
12,880,870.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
4,723,905.00
0.00
4,723,905.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
8,698,025.00
0.00
8,698,025.00
0.00